Dokumentation för LifeLines

LifeLines Version 3.0.36

Thomas T. Wetmore , IV


Innehållsförteckning
Användarmanual
INTRODUKTION
INSTALLATION
STARTA LIFELINES OCH SKAPA DATABASER
INTRODUKTION TILL GEDCOM
HUVUDMENY
TECKENKODNING
LÄGGA IN DEN FÖRSTA PERSONEN
TEXTREDIGERARE OCH MILJÖVARIABLER
GRUNDLÄGGANDE OM BLÄDDRING
IDENTIFIERA EN PERSON ELLER EN LISTA ÖVER PERSONER ATT BLÄDDRA TILL
SNABBIDENTIFIERA EN PERSON
GRUNDLÄGGANDE OM BLÄDDRINGSFÖNSTER
PERSONFÖNSTRET
LISTFÖNSTRET
FAMILJEFÖNSTRET
TANDEMLÄGE FÖR PERSONER
TANDEMLÄGE FÖR FAMILJER
OPERATIONEN LÄGG TILL
OPERATIONEN TA BORT
KONVERTERING AV TECKENKODNINGAR
DIVERSE VERKTYG
FEL VID IMPORT
HANTERA KÄLL-, HÄNDELSE- OCH ANVÄNDARDEFINIERADE POSTER
FAMILJESTRUKTUR OCH ATT SLÅ SAMMAN PERSONER OCH FAMILJER
LÄNKA SAMMAN POSTER OCH ANVÄNDA FUNKTIONEN "REFN"
System- och användaregenskaper

Användarmanual

INTRODUKTION

LifeLines är ett släktforskningsprogram som är utvecklat för UNIX-system. Det ordnar genealogiska poster (personer, familjer, källor, händelser och andra) i en databas, och genererar rapporter från dessa poster. Det finns inga praktiska begränsningar för det antal poster som kan lagras i en LifeLinesdatabas, inte heller för storleken på eller vilken typ av data som posterna kan innehålla. LifeLines innehåller inte inbyggda rapporter. Istället tillhandahåller det ett programmeringssystem som du använder för att programmera dina egna rapporter och tavlor. Med programmeringssystemet kan du också skicka förfrågningar till dina databaser och behandla dina data på valfritt sätt. LifeLines använder de terminaloberoende egenskaperna hos UNIX för att tillhandahålla en skärmbild och ett menybaserat användargränssnitt.

LifeLines är ett icke-kommersiellt, experimentellt system, som du använder helt på egen risk. Jag utvecklade LifeLines för personligt bruk, och delade med mig till vänner. Muntligen och via Internet uppkom en såpass stor efterfrågan, att jag gjort källkoden och övrig information till LifeLines fritt tillgänglig, under en en licens av MIT-typ som återges nedan:

" Copyright (c) 1991-1999 Thomas T. Wetmore IV Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. "

Källkoden, dokumentationen och en samling rapportskript finns tillgängliga vid http://lifelines.sourceforge.net/. Där finns också förkompilerade programpaket för några plattformar. Om du är en utvecklare och vill bidra med förbättringar, så anmäl dig på Sourceforge och kontakta Marc Nozell som är den som för närvarande är ansvarig för projektet.

Not

Före 1999 fanns LifeLines tillgängligt på ftp-platserna ftp.cac.psu.edu och hoth.stsci.edu. Använd Sourceforge istället.


INSTALLATION

Du kan installera LifeLines från en källkodsdistributionspaket med, eller som ett exekverbart program för ditt UNIX- eller MS-Windowssystem. Källkodsdistributionen kommer med de läs-mig- (readme), byggskripts- och "make"-filer som är nödvändiga för att bygga LifeLines. Följ instruktionerna i läs-mig-filen. Ett antal program byggs vilka kan placeras i en katalog i din sökväg för program. Om du får programmet i exekverbar form, så följ de instruktioner som följde med det.

llines

LifeLinesprogrammet med fullständigt användargränssnitt

llexec

En avskalad version av LifeLinesprogrammet, utan användargränssnittet för icke-interaktiv behandling av rapportprogram

dbverify

Ett programverktyg för att kontrollera LifeLinesdatabaser.

Källdistributionspaketet innehåller också dokumentationen samt några LifeLinesprogram. I katalogen reports medföljer en kortfattad översikt över rapporterna i filen index.html.


STARTA LIFELINES OCH SKAPA DATABASER

Du startar normalt LifeLines med kommandot: lines databas, där databas är namnet på en LifeLinesdatabas. Om LifeLines hittar databasen, öppnar LifeLines databasen och tar dig till programmets huvudmeny. Om databasen inte finns, så frågar LifeLines om den ska skapa den, och om du då svarar ja, så gör den så. Du får skapa valfritt antal databaser, men LifeLines kan bara öppna en i taget. Om du byggde LifeLines från källkodspaketet, så kan programfilen heta llines istället för lines. Du kan då antingen byta namn på programfilen, eller starta LifeLines genom att använda kommandot llines istället.

Det fullständiga kommandoradsgränssnittet för LifeLines är:


    lines [-acdfiklnortuwxzCFI] [databas]
   

Följande flaggor stöds:

-CAnge plats för konfigurationsfil (t. ex. -C/home/bill/lifelines/.linesrc2)
-FFinsk flagga (endast tillgänglig om kompilerad så)
-I Ange en användaregenskap (t. ex. -ILLEDITOR=gvim )
-alogga dynamiska minnesoperationer (för felsökning)
-ctillhandahåll cachevärden (t. ex., -ci400,4000f400,4000 sätter direkta indi- & famcachevärden till 400, och indirekta indi- & famcachevärden till 4000)
-d felsökningsläge (signalskydd avstängt för att passa bättre med avbrottspunkter)
-f tvinga upp databasen - använd endast i nödfall
-i öppna en oföränderlig databas (inget skydd från andras åtkomst -- för användning på media utan skrivåtkomst)
-k nyckelvärde visas alltid (normalt är nyckelvärdet undertryckt om REFN-värde finns)
-l lås (-ly) eller lås upp (-ln) en databas för användning med media utan skrivåtkomst (åtkomst till en låst databas behandlas som en oföränderlig)
-n använd ej traditionella familjeregler
-o Ange programutmatningskatalog (t. ex., -o/tmp/minatest)
-r öppna databasen med skrivskydd (skydda andra som skriver till databasen)
-t spåra funktionsanrop i rapportprogram (för felsökning)
-u ange fönsterstorlek (t. ex., -u120,34 anger 120 kolumner till 34 rader)
-w öppna databasen med skrivåtkomst (skydda från att andra skriver till eller läser databasen)
-x exekvera ett enskilt LifeLinesrapportprogram direkt
-z Använd vanliga ASCII-tecken för att rita linjer i användargränsnittet i stället för specialtecknen för vt100.

Flaggan -r öppnar databasen med skrivskydd. I detta läge tillåter LifeLines inte att du gör några ändringar i databasen; inga andra operationer påverkas. Flaggan -w öppnar databasen med skrivåtkomst. Om databasen inte kan öppnas med begärd flagga, så avslutas LifeLines omedelbart. Om du öppnar databasen utan vare sig flaggan -r eller -w, försöker LifeLines först att öppna databasen med skrivåtkomst; om det inte är möjligt försöker LifeLines att öppna databasen med skrivskydd; och om inte det är möjligt, så avslutas LifeLines. En LifeLinesdatabas får öppnas samtidigt av ett obegränsat antal program i skrivskyddat läge; men, om databasen öppnas av ett program med skrivåtkomst, så kan det inte öppnas av något annat program.

I sällsynta fall kan mekanismen för skriv/läsläge misslyckas. När detta händer kan databasen förefalla omöjlig att öppna. Om det skulle hända, så använd flaggan -f för att tvinga upp databasen; detta kommer att öppna databasen och återställa lägesmekanismen. Det här är en farlig funktion; du kan använda den för att öppna samma databas med skrivåtkomst fler än en gång; följderna är oförutsägbara och i allmänhet katastrofala.

Fleranvändarskyddet som fås genom denna mekanism för skriv/läsåtkomst tillhandahålls via en flagginställning i databasen, så att faktiskt både skrivskyddad åtkomst och skrivåtkomst förändrar databasen (åtkomst med skrivskydd ändrar bara värdet på denna flagga). För att åstadkomma verkligt skrivskydd, t. ex. för användning på media utan skrivåtkomst, är den bästa lösningen att låsa (-ly) databasen innan kopiering sker till mediet. Detta anger att databasen är avsedd att vara oföränderlig. Alternativt, för att använda en databas som redan ligger på media utan skrivåtkomst och inte angiven som en sådan, så använd flaggan för oföränderlighet (-i).

Om du inte anger namnet på en databas på kommandoraden, så kommer LifeLines att be dig skriva in det. Om du inte använder skalvariabeln eller användarvärdet LLDATABASES (beskrivs senare), så måste namnet du skriver in vara namnet på en katalog innehållande en LifeLinesdatabas, uttryckt som en vanlig, absolut eller relativ, sökväg i UNIX. Om du använder variabeln LLDATABASES, så kommer LifeLines att söka efter databasen i de kataloger som finns angivna där; detta kan vara mycket praktiskt.

Om du skulle vilja välja en databas från en lista av redan befintliga, så skriv in ett ensamt frågetecken och tryck enter när LifeLines frågar dig efter namnet på databasen. LifeLines kommer då att visa en lista över alla databaser som det kan finna, och du får välja en från listan.


INTRODUKTION TILL GEDCOM

LifeLinesposter lagras i GEDCOM-formatet; du organiserar, redigerar, och sparar dina data i detta format. GEDCOM är en standard som definierar ett filformat för att flytta data mellan datorsystem. LifeLines har antagit detta format för att strukturera posterna i sina databaser. Detta tillhandahåller en strukturerad, men ändå flexibel metod för att lagra alla typer av uppgifter som du kan tänkas vilja uppteckna. Det finns få begränsningar gällande format på, mängd, eller typ av data som du får lagra i en LifeLinesdatabas.

GEDCOM är definierad på två nivåer. På den syntaktiska nivån är GEDCOM en enkel uppsättning regler för att organisera och strukturera data i poster, utan hänsyn till vilka typer av poster, typer av eller format på information i posterna, eller relationer mellan posterna det rör sig om. På den semantiska nivån lägger GEDCOM till ytterligare en uppsättning regler, som anger vilka typer av poster som är tillåtna, hur poster ska struktureras, hur data inom posterna ska identifieras och formateras, och vilka specifika relationer mellan olika typer av poster som är tillåtna. I princip kan det existera multipla semantiska versioner av GEDCOM, men i praktiken finns det bara en, "anlänkad" GEDCOM. Olyckligtvis är denna semantiska version av GEDCOM dåligt definierad, och alla system för genealogiska data har tolkat den på olika sätt.

LifeLines använder GEDCOM primärt på den syntaktiska nivån, även om några av de allmänt accepterade semantiska reglerna för anlänkad GEDCOM är obligatoriska. Detta har några viktiga följder. Det innebär att du kan lagra alla dina genealogiska data i din LifeLinesdatabas, och att du har stor frihet när du väljer dina regler för att strukturera och formatera dina data. Men det innebär också att det sätt på vilket du lagrar data i dina databaser kan vara olikt det som någon annan lagrar sina på. Detta kan vara ett problem om du delar med dig av dina data till andra, eller delar med dig av dina rapportprogram till andra användare av LifeLines. Min rekommendation är att du följer vedertaget bruk för anlänkad GEDCOM närhelst det är möjligt.

LifeLines använder sig inte av formulär eller fönster för att vägleda dig när du för in eller ändrar poster. Istället använder du en textredigerare och redigerar dataposterna direkt. För detta krävs att du förstår GEDCOM-formatet, och klarar av att redigera data i GEDCOM-format, innan du kan använda LifeLines. GEDCOM-formatet är ganska enkelt; den här introduktionen ger all information du behöver för att kunna använda GEDCOM.

Här är ett exempel på en post om en person skriven i GEDCOM:

Exempel 1. Personpost i GEDCOM


 0 @I25@ INDI
 1 NAME Thomas Trask /Wetmore/ Sr
 1 SEX M
 1 BIRT
  2 DATE 13 March 1866
  2 PLAC St. Mary's Bay, Digby, Nova Scotia
  2 SOUR Social Security application
 1 NATU
  2 NAME Thomas T. Wetmore
  2 DATE 26 October 1888
  2 PLAC Norwich, New London, Connecticut
  2 AGE 22 years
  2 COUR New London County Court of Common Pleas
  2 SOUR court record from National Archives
 1 OCCU Antiques Dealer
 1 DEAT
  2 NAME Thomas Trask Wetmore
  2 DATE 17 February 1947
  2 PLAC New London, New London, Connecticut
  2 AGE 80 years, 11 months, 4 days
  2 CAUS Heart Attack
  2 SOUR New London Death Records
 1 FAMC @F11@
 1 FAMS @F6@
 1 FAMS @F12@

En GEDCOM-post består av rader. Varje rad har ett nivånummer och en etikett, och på de flesta rader följer ett värde efter etiketten. På första raden i varje post finns alltid ett korsreferensvärde angivet mellan nivånumret och etiketten.

Nivånummer gör det möjligt att strukturera data så detaljerat som man vill; rader med högre nivånummer läggs till rader med lägre nummer. Varje post börjar på nivå 0, och för varje nivå djupare ned höjs nivånumret ett steg. LifeLines har inga begränsningar för strukturdjupet. Etiketterna är kodord, som det är vedertaget bruk att skriva med versaler. De specificerar typen av information på raden eller på efterföljande, högre numrerade, rader. Informationen efter etiketten, om någon, är radens värde.

Den första raden i en post anger vilken typ av post är. Det finns fyra fasta typer av poster i LifeLinesdatabaser: person-, familje-, käll- och händelseposter. Den första raden, på nivå 0, i dessa poster har etiketterna INDI respektive FAM, SOUR och EVEN. Förutom dessa typer av poster, kan du skapa egna typer av poster genom att använda vilken annan etikett som helst på raden för nivå 0 i en post. Raderna som inleder poster är de enda raderna på nivå 0 som används i LifeLines. Varje rad på nivå 0 har ett korsreferensvärde mellan nivånumret och etiketten. Detta värde är postens interna referensnyckel; andra poster kan hänvisa till denna post genom att använda detta värde. Korsreferensvärden innesluts alltid av två "@".

Den första raden i exempelposten har etiketten INDI, som visar att det är en person. Korsreferensvärdet, I25, kan användas av andra poster för att hänvisa till denna post.

Den andra raden i exemplet anger personens namn. Varje personpost i en LifeLinesdatabas måste ha minst en rad av typen 1 NAME, och dess värde måste vara i GEDCOMs namnformat. Formatet tillåter namn att vara hur långa som helst, men efternamnet, som kan placeras var som helst i namnet, måste avskiljas från övriga delar av namnet med ett eller två snedstreck. Till exempel:

Exempel 2. Exempel på NAME-format


1 NAME John/Smith
1 NAME John /Smith/
1 NAME John/Smith/Jr.

Det andra snedstrecket krävs enbart om delar av namnet följer efter efternamnet. Blanksteg är tillåtna före det första snedstrecket och efter det andra. Om du inte känner till en persons efternamn, eller om personen inte har ett efternamn, får du använda / eller // eller inga snedstreck alls. Till exempel:

Exempel 3. Exempel på sökning på NAME


1 NAME Mary//
1 NAME Mary/
1 NAME Mary
är alla sätt att skriva in en person benämnd Mary, utan känt efternamn. En person kan ha valfritt antal, inklusive noll, förnamn, och/eller initialer. En personpost i LifeLines kan ha ett obegränsat antal rader med 1 NAME, men personen kommer bara att synas med värdet i den första av dessa rader. Personer indexeras med alla sina namn, så du kan söka efter en person under vilket som helst av deras namn.

Nästa rad i exemplet anger personens kön. LifeLines tvingar dig inte att inkludera en rad av typen 1 SEX, men den är ändå lämplig att ha med. Radens värde ska vara M eller F om personens kön är bekant; du kan låta bli att ge den ett värde, eller sätta det till, exempelvis, U eller ? om det är obekant. En person måste ha en rad av typen 1 SEX, med endera av M eller F som värde, innan du kan göra honom/henne till make/maka eller förälder i en familj.

Exempelposten innehåller också tre händelser: födelse, naturalisering, och död. En händelse inleds med en rad på nivå 1, där etiketten indikerar vilken typ av händelse det rör sig om. BIRT är exempelvis den etikett som används för en födelse.

Händelser har vanligen åtminstone en 2 DATE-rad och en 2 PLAC-rad, och ofta en 2 SOUR-rad. DATE- och PLAC-rader anger datum och ort för händelsen. Värdet för en DATE-rad i LifeLines får se ut hur som helst, men LifeLines försöker alltid att tolka det och finna information om år, månad och dag i det. Värdet för en rad med etiketten PLAC är vanligen en uppräkning av geografiska angivelser, separerade av kommatecken, som börjar med den mest specifika informationen, och avslutas med den mest allmänna. Raden SOUR kan antingen vara roten för en fullständig beskrivning av källan, men dess värde kan också vara en korsreferensnyckel som pekar på en källpost som beskriver källan.

Händelsen naturalisering (med etiketten NATU) visar några andra rader. Raden 2 NAME anger personens namn, så som det är noterat i källan (det är bara i raden 1 NAME som man måste följa formateringsreglerna för GEDCOM). Raden 2 AGE anger personens ålder vid tiden för händelsen. Raden 2 COUR anger vid vilken domstol naturaliseringen skedde.

Den avslutande händelsen är en dödshändelse (med etiketten DEAT). Raden av typen 2 CAUS anger dödsorsak.

Vid slutet av posten återfinns tre rader som hänvisar till familjeposter. En rad av typen 1 FAMC hänvisar till en familjepost som personen tillhör som barn där; dess värde anger korsreferensvärdet för den familjen. En 1 FAMS-rad hänvisar till en familjepost som personen tillhör i egenskap av maka/make eller förälder.

När du använder LifeLines för att redigera en person, så kommer du inte att kunna redigera korsreferensvärdena på raderna 0 INDI, 1 FAMC eller 1 FAMS; dessa sköts av LifeLines.

Här är ett exempel på en familjepost:

Exempel 4. Exempel på familjepost


 0 @F6@ FAM
 1 HUSB @I25@
 1 WIFE @I26@
 1 MARR
  2 DATE 31 MAR 1891
  2 PLAC New London, New London, Connecticut
  2 SOUR New London Vital Records
 1 CHIL @I27@
 1 CHIL @I17@

Raden 0 FAM tilldelar familjen korsreferensvärdet F6. Posten innehåller 1 HUSB- och 1 WIFE-rader som ger hänvisningar till de två makarna/föräldrarna. Posten innehåller också en giftermålshändelse (etiketten MARR) och två 1 CHIL-rader, som hänvisar till två barn i familjen. När du redigerar familjeposter, kan du inte redigera 0 FAM-, 1 HUSB-, 1 WIFE- eller 1 CHIL-rader; dessa sköts av LifeLines.

När du skapar nya poster för din databas, kan du hitta på etiketter och strukturera dina uppgifter helt efter eget huvud. Det är emellertid en god vana att använda de etiketter och värdeformat som specificerats i GEDCOM-standarden. LifeLines påtvingar dig en liten uppsättning regler som du måste följa. Inom personposter kräver LifeLines att du använder raderna 1 NAME och 1 SEX med deras speciella betydelse och och värdeformat. LifeLines utgår också från, men det inte är obligatoriskt, att du använder raderna 1 BIRT, 1 DEAT, 1 CHR och 1 BURI för respektive händelserna födelse, död, dop och begravning. I familjeposter utgår LifeLines från att du kommer att använda händelsen 1 MARR för giftermål. Inom personposter får du inte använda raderna 0 INDI, 1 FAMC eller 1 FAMS, eftersom dessa används för att sköta information om länkning. Inom familjeposter får du inte använda 0 FAM-, 1 HUSB-, 1 WIFE- eller 1 CHIL-rader.

Indenteringen i exemplen är inte en del av GEDCOM-formatet, men när LifeLines preparerar poster för dig att redigera, så indenterar det alltid posterna, så att de blir lättare att läsa och förstå. Indenteringen tas bort innan dina data åter sparas i databasen.


HUVUDMENY

Efter att LifeLines öppnat en befintlig databas, eller skapat en ny, presenterar den huvudmenyn för dig:


Please choose an operation:
  b Browse the persons in the database
  s Search database
  a Add information to the database
  d Delete information from the database
  p Pick a report from list and run
  r Generate report by entering report name
  t Modify character translation tables
  u Miscellaneous utilities
  x Handle source, event and other records
  q Quit and return to UNIX

Om du har ställt in svensk lokal (inställning för att LifeLines ska visa kommandon och meddelanden på svenska), ser huvudmenyn ut så här (i fortsättningen visas endast programmenyer och -meddelanden så som de ser ut med svensk lokal):


Välj ett kommando:
  b Bläddra mellan personer i databasen
  s Sök i databasen
  a Lägg till information i databasen
  d Ta bort information från databasen
  p Välj en rapport från lista och kör
  r Skapa rapport genom att ange rapportens namn
  t Modifiera teckenöversättningstabeller
  u Diverse verktyg
  x Hantera käll-, händelse- och övriga poster
  q Avsluta programmet

Välj ett kommando genom att trycka på bokstaven för önskat val.

Med bläddringskommandot kan du bläddra i databasen och utföra många operationer på dina data. Sökkommandot tillhandahåller några enkla sökmöjligheter med jokertecken, som leder till att bläddra i särskilda poster. Med lägg till-kommandot kan du lägga till nya uppgifter, och ta bort-kommandot raderar uppgifter. Rapportkommandona läser in rapportprogram och genererar utdata från rapporter. Kommandot modifiera teckenöversättningstabeller gör ändringar i teckenöversättningstabeller. Diverse verktyg-kommandot tillhandahåller sådant som säkerhetskopiering och återläsning av data. Kommandot hantera käll-, händelse- och övriga poster ger dig tillgång till dessa tre posttyper. händelse- och övriga typer av poster. Kommandot avsluta stänger databasen och återgår till UNIX.

Bläddringskommandot förtjänar särskilt omnämnande, eftersom det tillhandahåller en rik miljö för att söka, läsa, lägga till, redigera, slå samman och ta bort uppgifter i databasen. Du kommer att märka att du manövrerar från bläddringslägena den mesta tiden. Samtliga dessa operationer beskrivs i senare avsnitt.


TECKENKODNING

Efter att du har skapat en ny databas, och innan du överhuvudtaget lägger till några data till den, är den tidpunkt då du ställer in den teckenkodning som ska användas i databasen.

Teckenkodningen är valet av hur bokstäver ska representeras av datorn. Om du endast har använt engelska bokstäver under datoranvändning, kanske du inte har träffat på denna frågeställning, eftersom det råkar vara så att de engelska bokstäverna (a-z och A-Z) lagras numeriskt på samma sätt i nästan alla teckenkodningar som används av datorer. Men inom genealogin är det särskilt troligt att du stöter på bokstäver utanför det engelska alfabetet (exempelvis vokaler med accent).

Du har i grunden tre val när det gäller vilken teckenkodning du ska använda i din databas, listade nedan från enklast till mest kraftfull.

För det första kan du lämna den helt ospecificerad. Med detta uppträder LifeLines på traditionellt vis. Detta passar egentligen endast om antingen a), du endast använder engelska (ASCII-) data, eller b), du arbetar i en miljö som helt och hållet använder samma 8-bitars teckenkodning (t. ex. en GNU/Linux-dator som är helt och hållet ISO-8859-15), och du endast kör LifeLines på engelska. Om du använder någon icke-engelsk data på MS-Windows, kommer detta sannolikt inte passa, eftersom LifeLines körs i konsolläge, men du sannolikt använder MS-Windowsprogram för redigering eller för att läsa utdata, och MS-Windowskonsollen använder en annan teckenkodning än MS-Windowsprogram. En annan anledning till att detta inte kan passa är om du använder LifeLines på ett annat språk än engelska, eftersom gettextmeddelandekatalogerna (för icke-engelskt gränssnitt) inte kommer att konverteras till din teckenkodning.

För det andra kan du specificera en särskild 8-bits teckenkodning. Om vi antar att du har iconv och gettext installerade (eller att du använder MS-Windowsversionen, där dessa ingår), kan du ställa in valfri 8-bits teckenkodning som stöds av iconv, och iconv stöder ganska många. Ett naturligt val för västeuropeiska språk är ISO-8859-1, eller (endast för MS-Windows) CP-1252. Med denna inställning kommer gettexts språkfiler att konverteras till din teckenkodning.

För det tredje kan du specificera att UTF-8 ska användas. Detta är en Unicodekodning, och är det överlägset mest kraftfulla valet. Det är faktiskt det enda riktigt praktiska sättet att lagra, exempelvis, namn på engelska, namn på ryska och namn på grekiska, i en och samma databas, med deras riktiga tecken (alfabet). I nyare versioner har LifeLines blivit mer kunnig på att hantera UTF-8, så att, exempelvis, versaler och gemener endast fungerar korrekt med versioner från 3.0.28 och framåt.

För att faktiskt specificera en kodning, så skriv in den via Diverse verktyg och Redigera fil för användarinställningar (som dokumenteras nedan). Från huvudmenyn, tryck u för att nå verktygssidan, och sedan o för att redigera användarinställningarna. För att ställa in t. ex. teckenkodningen ISO-8859-1, så skriv den här strängen på en egen rad, utan de omgivande citationstecknen: "codeset=ISO-8859-1". Eller, för att specificera användning av UTF-8, "codeset=UTF-8".

Ytterligare information om teckenkodningskonvertering återfinns i det senare kapitlet med det namnet (exempelvis information om att skapa rapporter som använder namn på HTML-entiteter för tecken i icke-ASCII).


LÄGGA IN DEN FÖRSTA PERSONEN

Notis: Innan du lägger in den första personen i din databas, ställer du in intern teckenkodning (se kapitlet Teckenkodning för information).

Normalt lägger du in personer i databasen från bläddringslägena, men när den första personen ska läggas in, finns det ingen i databasen att bläddra till. För att lägga in den första personen i en LifeLinesdatabas, så välj först lägg till-kommandot från huvudmenyn. Du kommer att hamna i menyn för att lägga till data (beskrivs längre fram). Tryck p för att lägga till en person. LifeLines skapar en mall för en personpost i GEDCOM, och placerar dig i en textredigerare för att redigera mallen. Den förvalda mallen ser ut så här:

Exempel 5. Förvald mall för personposter


 0 INDI
 1 NAME Fname /Surname/
 1 SEX MF
 1 BIRT
  2 DATE
  2 PLAC
  2 SOUR
 1 DEAT
  2 DATE
  2 PLAC
  2 SOUR

Redigera mallen för att skapa en post för den nya personen. Ändra namnet till personens namn. Indikera personens kön genom att ta bort endera av M eller F. Fyll i de födelse- och dödsdata så bra du kan. Om personen lever, så ta bort dödshändelsen. Ta bort alla DATE- och PLAC-rader som du inte har information för.

Den förinställda mallen tillhandahåller rader för en födelse- och en dödshändelse. Du kan utöka posten med andra händelser (t. o. m. ytterligare födelse- eller dödshändelser) och rader. Indenteringen gör det enklare att läsa och göra ändringar i posten, men är inte nödvändig. Du kan ändra den förvalda mallen genom att att ändra användarinställningen INDIREC (beskrivs senare).

Så här skulle jag kunna redigera mallen om jag ville skapa en post om mig själv:

Exempel 6. Exempelredigering av mall för post


 0 INDI
 1 NAME Thomas Trask /Wetmore/ IV
 1 SEX M
 1 BIRT
  2 DATE 18 DEC 1949
  2 PLAC New London, New London, Connecticut
  2 SOUR Birth Certificate
 1 OCCU Software Engineer
 1 RESI
  2 DATE 1982 to 1995
  2 PLAC Newburyport, Essex, Massachusetts
  2 ADDR 2 Barton Street, Newburyport, MA 01950
	
... en massa andra händelser och fakta

När du redigerar en personpost, så lägg inte till eller redigera rader med INDI, FAMC eller FAMS. LifeLines skapar och sköter dessa rader via särskilda användarkommandon.

När du avslutar redigeringen och lämnar redigeraren, så återvänder du automatiskt till LifeLines. Om du gjorde något fel (t. ex. inte använde korrekta nivånummer eller inte följde reglerna för att skriva in namn), visar LifeLines ett felmeddelande, och frågar om du vill redigera om posten. Om du inte gör det, så kommer LifeLines inte att lägga in personen i databasen.

När posten är korrekt formaterad, frågar LifeLines om du är säker på att du vill lägga in personen i databasen. Om du svarar ja, så läggs personen in; om du svarar nej, så läggs den inte in. I båda fallen återvänder LifeLines till huvudmenyn.


TEXTREDIGERARE OCH MILJÖVARIABLER

I LifeLines sköter du databasposterna med hjälp av en textredigerarea. Detta skiljer LifeLines från andra släktforskningsprogram, där man använder fönster eller formulär för att samla in data. Den förvalda textredigeraren för LifeLines är vi. (Versionen för MS-Windows har istället notepad.exe förvald.) Detta kan upphävas genom miljövariablerna ED, EDITOR eller LLEDITOR. Om du exempelvis föredrar textredigeraren emacs, kan du lägga till raden ED=emacs i filen för din inloggningsprofil, varpå LifeLines kommer att använda emacs för redigering.

Det finns fyra andra LifeLinesspecifika miljövariabler. De är LLDATABASES, LLARCHIVES, LLPROGRAMS och LLREPORTS. LLDATABASES och LLPROGRAMS är sökvägslistvariabler för UNIX.

Det finns även en konfigurationsfil, och inställningar kan göras i den istället för i miljövariabler. Den kallas vanligen .linesrc i UNIX, och lines.cfg i MS-Windows. En exempelkonfigurationsfil bör finnas inkluderad i distributionen.

See avsnittet om system- och användaregenskaper för fler detaljer.

LLDATABASES kan sättas till en lista över kataloger som innehåller LifeLinesdatabaser. När du startar LifeLines kommer dessa kataloger att sökas igenom i tur och ordning efter den databas som nämns på kommandoraden. Exempelvis indikerar LLDATABASES=.:/home/ttw4/LifeLines/Databaser att LifeLines ska söka efter databaser i aktuell katalog först, och om den inte hittas där, därefter söka i: /home/ttw4/LifeLines/Databaser

Varje LifeLinesdatabas implementeras som en katalog med specifikt innehåll. Variabeln LLDATABASES ska sättas till en lista över kataloger som innehåller dessa databaskataloger, inte till en lista över själva databaskatalogerna.

Miljövariabeln LLPROGRAMS används på samma vis, men för att ange sökvägen för rapportskapande och andra program för LifeLines (beskrivs senare).

LLARCHIVES och LLREPORTS kan var och en sättas till att ange en enda katalog. LLARCHIVES används för att välja en katalog där alla säkerhetskopierade databaser ska sparas, och LLREPORTS används för att välja en katalog där alla skapade rapporter och utdata från program ska placeras.

Nya databaser utan angivna sökvägar kommer att skapas i den första katalogen som listats i LLDATABASES-sökvägen. (Detta är en ändring; versionerna från 3.0.6 till 3.0.31 använde en nu obsolet variabel LLNEWDBDIR.

Det är inte obligatoriskt att använda dessa miljövariabler; när en variabel inte är definierad, så använder LifeLines aktuell katalog som förvalt värde. Om du använder variablerna, så kan du upphäva användningen av dem genom att ange filer och kataloger som antingen absoluta eller relativa sökvägar.

Du kan använda konfigurationsfilen i stället för miljövariabler. Detta är gjort speciellt med tanke på användare på MS-Windowssystem, där miljövariabler inte är en så vanlig konfigureringsteknik.

LifeLines använder biblioteket curses för att få terminaloberoende I/O. Detta innebär att du måste ange terminaltyp med miljövariabeln TERM. (Detta gäller inte i versionen för MS-Windows.)


GRUNDLÄGGANDE OM BLÄDDRING

Du kommer att använda de olika bläddringsfönstrena i LifeLines den mesta tiden. Härifrån kan du snabbt söka efter eller bläddra genom personerna och familjerna i databasen. När du finner en person eller familj som du är intresserad av, kan du gå in och redigera posterna för dem.

Via bläddringsfönstrena kan du också lägga in nya personer och familjer i databasen, lägga till makar i familjer, lägga till barn i familjer, ändra inbördes ordning mellan makar och mellan barn, slå samman personer och slå samman familjer, och utföra andra operationer. Du kan också ta bort makar från familjer och ta bort barn från familjer via bläddringsfönstrena.

Det finns sex bläddringsfönster. Person- och familjefönstrena fokuserar på en enskild person respektive familj. I listfönstret kan du bläddra igenom en lista över personer. I tvåpersonsfönstret visas två personer samtidigt, och i tvåfamiljsfönstret visas två familjer samtidigt. Assistentfönstret används för att bläddra i alla andra typer av poster (t. ex. händelser, källor och notiser).

Varje bläddringsfönster har flera olika visningslägen. Visningsläget påverkar hur informationen visas i fönstret, men påverkar inte vilka menyval som finns tillgängliga längst ner på i fönstret. Menykommandon finns tillgängliga i varje fönster för att byta mellan de tillgängliga visningslägena för det fönstret.

Personfönstret har flest visningslägen. Det har normalt läge, vilket visar en sammanfattning av basdata för personen. Det har (i likhet med alla andra fönster) GEDCOM-läge, vilket visar den verkliga GEDCOM-informationen, men förstärker den med information för de rader som har en korsreferens (GEDCOM xref). Det finns två typer av tavel- eller trädfönster, ett för antavlor och ett för stamtavlor. Djupet för träd som visas kan justeras via menykommandon.

Tvåpersonsfönstret har samma visningslägen som personfönstret.

Familjefönstret och Tvåfamiljsfönstret har båda vanlig visning (där sammanfattande basdata visas), GEDCOM-läge, och utökat GEDCOM-läge.

Assistentfönstret har enbart GEDCOM-läge och utökat GEDCOM-läge. (Listfönstret har inga visningslägen för närvarande.)


IDENTIFIERA EN PERSON ELLER EN LISTA ÖVER PERSONER ATT BLÄDDRA TILL

Tryck b från huvudmenyn för att komma in i bläddringslägena. LifeLines ber dig identifiera en person eller lista över personer att bläddra till.


Please identify person or persons to browse to.
Enter name, key, refn or list:

I den svenska menyn ser det ut så här:


Identifiera person eller personer att bläddra till.
skriv in namn, nyckel, refn eller lista:

Skriv in antingen ett namn eller en del av ett namn, eller ett internt nyckelvärde, eller en användardefinierad referensnyckel (beskrivs senare) eller namnet på en tidigare definierad lista över personer (beskrivs senare), och tryck enter.

LifeLines ger stor flexibilitet i hur man skriver in namn. Du kan skriva in namn i versaler eller gemener, eller fritt kombinerat. Du kan utelämna alla förnamn utom det första, och för förnamn kan du utelämna alla bokstäver utom den första. Du kan utelämna vokaler från efternamnet, och när du har skrivit in fyra eller fem konsonanter, kan du hoppa över också de kvarvarande av dessa. Du måste avdela förnamnen från efternamnet med ett snedstreck, och om du skriver in förnamnen efter efternamnet (som i kinesiska namn), eller bestämningsord (tex. Jr, Sr, IV, etc.), så måste de avdelas från efternamnet med ytterligare ett snedstreck. Här är några av de sätt som jag kan skriva in mitt namn på:

Exempel 7. Exempel på att skriva in ett namn


Thomas Trask /Wetmore/ IV
thomas/wetmore/iv
t t/wetmr/i
th tr/Wetmore
t/wtmr/iv

Du kan bläddra till en lista över alla personer med samma efternamn genom att använda en asterisk som initial i förnamnet. Till exempel:

Exempel 8. Exempel på användning av jokertecken vid bläddring

*/wetmore

matchar alla personer med efternamnet Wetmore. Detta är den enda användning av jokertecken som fungerar i visningsfönstren. (Däremot finns det några enkla jokertecken för sökkommandot för att hitta delar av personnamn, eller för sökning på användardefinierade referensnycklar. Man kommer åt sökkommandot från ett annat val i huvudmenyn.)

När du har skrivit in ett namn, så söker LifeLines efter alla personer som matchar. Det finns tre möjligheter: ingen träff; träff på en person; träff på fler personer än en. I det första fallet skriver LifeLines:


Det finns ingen i databasen med det namnet eller den nyckeln.
och stannar kvar vid huvudmenyn.

Om sökningen ger träff på en person, går LifeLines in i personläget och visar personen som matchar där. Om det fler personer än en matchar, går LifeLines in i listbläddringsläget med listan över personer som matchar.

Du kan också identifiera en person genom att skriva in värdet på hans eller hennes interna korsreferensnyckel. Det interna nyckelvärdet för alla personposter är ett I följt av siffror. I den aktuella versionen måste du när du skriver in ett nyckelvärde utelämna I:t. Om LifeLines hittar en person med det nyckelvärde som du angivit, så går LifeLines in i personläget och visar den personen.

Bläddringskommandot b finns också tillgängligt från de flesta av bläddringslägena. Kommandot fungerar likadant från dessa lägen som det gör från huvudmenyn.


SNABBIDENTIFIERA EN PERSON

Några operationer i LifeLines kräver att du identifierar en person, inte för att bläddra fram till den, men för att kunna fullfölja den operation som du begärt. Till exempel, när du lägger till ett barn i en familj, så kan det hända att LifeLines ber dig att identifiera barnet. När detta händer kommer en ruta att visas, där du ombeds att identifiera en person. Du svarar genom att skriva in ett namn eller en nyckel precis på samma sätt som du skulle göra för kommandot b. Om ingen matchar, så återgår LifeLines till det föregående bläddringsläget. Om namnet matchar personer i databasen, så visar LifeLines något i stil med:


Välj mellan dessa poster.
 >Thomas Trask Wetmore, b. 1826, N.B. (42)
  Thomas Trask Wetmore IV, b. 1949, Conn. (1)
  Thomas Trask Wetmore III, b. 1925, Conn. (6)
  Thomas Trask Wetmore Jr, b. 1896, Conn. (11)
  Thomas Trask Wetmore Sr, b. 1866, N.S. (23)
  Thomas Trask Wetmore V, b. 1982, Mass. (5)
_______________________________________________
Kommandon: j Flytta ned k Flytta upp i Välj q Avsluta

Använd kommandona j och k för att flytta markeringspilen (>) till rätt person, och använd sedan kommandot i för att välja den personen. Det kan finnas fler personer i listan än vad du kan se samtidigt, men om så skulle vara fallet, så kan du använda kommandona j och k för att bläddra igenom hela listan. Om du inte hittar önskad person, så använd kommandot q, varvid LifeLines frågar om du vill skriva in ett annat namn.

Från version 3.0.15 kan listor också navigeras med upp- och nedpilarna, PageUp- och PageDown-tangenterna och Home- och End-tangenterna. Skift-PageUp och Skift-PageDown flyttar mer än en sida i taget i den givna riktningen. Motsvarigheterna på tangentbordet är j=pil upp, k=pil ned, u=PageUp, d=PageDown, ^=Home, $=End, U=Skift-PageUp, D=Skift-PageDown, i=Enter.

När LifeLines skapar en lista över namn för dig att välja från, så försöker det att lägga till extra information till namnet; detta är till hjälp för att avgöra vilket namn som ska väljas, och är betydelsefullt i databaser där det finns många personer med samma namn. LifeLines visar placerar också värdet på personens nyckelvärde på slutet av varje menyrad; detta kan vara till hjälp i stora databaser.

Några visningsfönster tillhandahåller kommandot z, med vilket du kan bläddra till en ny person med snabbidentifiering i stället för b-stilen.


GRUNDLÄGGANDE OM BLÄDDRINGSFÖNSTER

Fönstret är uppdelat i rutor i alla bläddringsfönster. Längst ned i varje fönster finns alltid en meddelanderuta, som används för för enradiga meddelanden. Alla fönster har en eller två rutor som visar information ur databasen. Och varje fönster har en ruta med en meny som visar tillgänglig kommandon i det fönstret.


PERSONFÖNSTRET

När du har identifierat en person att bläddra till, så går LifeLines till personfönstret. Den översta rutan på skärmen visar basfakta om personen (i normalt läge, som är det förvalda). Rutan i mitten visar en meny med kommandon. Till exempel:


person: Thomas Trask WETMORE Sr (25)
 född: 13 March 1866, St. Mary's Bay, Digby, Nova Scotia
 död: 17 February 1947, New London, New London, Connecticut
 fader: Daniel Lorenzo WETMORE, f. 1821, N.S., d. 1903, Conn. (48)
 moder: Mary Ann DOTY, f. 1824, N.S., d. 1897, Conn. (59)
 maka/make: Margaret Ellen KANEEN, f. 1855, Eng., d. 1900, Conn. (26)
  barn: Portia Louise WETMORE, f. 1892, Conn., d. 1921, Conn. (27)
  barn: Thomas Trask WETMORE, f. 1896, Conn., d. 1970, Conn. (17)
 maka/make: Arleen M KEENEY, g. 1914, Conn. (75)
_______________________________________________________________________
Välj ett kommando:       (sid 1/3)
 e Redigera personen   g Bläddra t. familj   p Tavelläge
 f Bläddra till fader  u Bläddra t. föräldrar n Skapa ny person
 m Bläddra till moder  b Bläddra t. personer  a Skapa ny familj
 s Bläddra till make/m* h Lägg t. som maka/ma* x Växla två familjer
 c Bläddra till barn   i Lägg till som barn  tt Växla t. tandemläge
 o Bl. t. äldre syskon  r Ta bort som maka/make ? Andra menyval
 y Bl. t. yngre syskon  d Ta bort som barn   q Återgå till huvudm*
_______________________________________________________________________
LifeLines -- Personfönster (* visar/döljer meny) 

Kommandona utför ett brett urval av funktioner.

e Redigera personen.

Redigera personens databaspost. LifeLines placerar posten i en fil, och startar därefter en textredigerare så att du kan redigera posten. När du återgår från redigeraren, ber LifeLines från redigeraren, dig bekräfta ändringar; personen ändras bara om du svarar ja.

f Bläddra till fader.

Bläddra till personens fader. Om fadern inte finns i databasen, så ändrar inte LifeLines det som visas i fönstret. Om det finns fler än en fader, så ber LifeLines dig att välja en.

m Bläddra till moder.

Bläddra till personens moder. Om modern inte finns i databasen, så ändrar inte LifeLines det som visas i fönstret. Om det finns fler än en moder, så ber LifeLines dig att välja en.

s Bläddra till maka/make.

Bläddra till personens maka/make. Om personen har fler makar än en, så ber LifeLines dig att välja en. Om personen inte har några makar, så ändras inte det som visas i fönstret.

c Bläddra till barn.

Bläddra till ett av personens barn. Om det finns flera barn än ett, så ber LifeLines dig att välja ett. Om personen inte har några barn, så ändras inte det som visas i fönstret.

o Bl. till äldre syskon.

Bläddra till personens närmaste äldre syskon. Om personen inte har något sådant syskon, så ändras inte det som visas i fönstret. Endast syskon från samma familj bläddras i med detta kommando.

y Bl. t. yngre syskon.

Bläddra till personens närmaste yngre syskon. Om personen inte har något sådant syskon, så ändras inte det som visas i fönstret. Endast syskon från samma familj bläddras i med detta kommando.

g Bläddra t. familj.

Bläddra till den familj som personen är maka/make eller förälder i, och gå in i familjefönstret. Om personen finns i fler än en familj, så ber LifeLines dig att identifiera vilken av dem. Om personen inte är maka/make eller förälder i någon familj, så ändras inte det som visas i fönstret.

u Bläddra t. föräldrar.

Bläddra till den familj som personen är barn i, och växla till familjeläget. Om personen inte är barn i någon familj, så ändras inte det som visas i fönstret. Om personen är barn i fler än en familj, så ber LifeLines dig att identifiera vilken av dem.

b Bläddra t. personer.

Bläddra till en ny person eller lista över personer. LifeLines ber dig att identifiera en eller flera personer via namn, nyckel eller listnamn, och, beroende på hur många personer som identifierats, växlar antingen till listläget, eller stannar kvar i personläget.

h Lägg t. som maka/make.

Lägg till personen som en maka/make/förälder i en befintlig familj. LifeLines ber dig identifiera familjen, och ber dig därefter att bekräfta din begäran.

i Lägg till som barn.

Lägg till personen som barn i en befintlig familj. Personen får redan vara barn i en annan familj. LifeLines ber dig identifiera familjen, och ber dig därefter att bekräfta din begäran.

r Ta bort som maka/make.

Ta bort personen som maka/make eller förälder från en befintlig familj. Om personen är maka/make eller förälder i fler familjer än en, så ber LifeLines dig att identifiera familjen.

d Ta bort som barn.

Ta bort personen som barn i en befintlig familj.

p Tavelläge.

Växla till tavelläge. Personen blir proband i antavlan.

n Skapa ny person.

Skapa och lägg till en ny person i databasen. LifeLines skapar en mall för en personpost och skickar den till textredigeraren för att redigera mallen. När du återgår från redigeraren, så ber LifeLines dig att bekräfta operationen. Om du gör det, så läggs den nya personen in och blir aktuell person. Om inte, så läggs personen inte in, och LifeLines återgår till det ursprungliga fönstret.

a Skapa ny familj.

Skapa och lägg in en ny familj i databasen. Den nya familjen kan ha den aktuella personen som antingen maka/make/förälder, eller som barn; LifeLines frågar vilket. Om du väljer att skapa en familj med personen som maka/make/förälder, så ber LifeLines dig att identifiera den andra makan/maken om hon eller han är bekant. I båda fallen skapar LifeLines en familjemall, och placerar dig i textredigeraren. När du återgår från redigeraren ber LifeLines dig att bekräfta operationen. Om du gör det, så lägger LifeLines in familjen och växlar till familjeläget. Om det kommando du använde precis innan kommandot a var kommandot n, och du väljer att skapa en familj med personen som maka/make/förälder, så gissar LifeLines att den andra makan/maken i familjen kommer att vara den personen som visades precis innan den nya personen skapades. LifeLines frågar dig om så är fallet, och om så, så görs automatiskt den personen till den andra makan/maken i den nya familjen. Om så inte är fallet, så ber LifeLines dig att identifiera den andra makan/maken.

x Växla två familjer.

Växla plats (ändra kronologisk ordning) för två valfria familjer som personen tillhör som maka/make eller förälder. LifeLines ber dig att identifiera de två familjerna och växlar därefter plats för dem.

tt Växla t. tandemläge.

Växla till tvåpersonsläget. LifeLines ber dig först att identifiera den andra personen.

? Andra menyval.

Gå till nästa sida med menyval. Detta kommer inte att påverka den övre delen (med de data som du har framme) av fönstret, men ger dig möjlighet att bläddra genom alla tillgängliga kommandon för det aktuella fönstret.

q Återgå till huvudmenyn.

Återgå till LifeLines huvudmeny.

zi Bläddra t. pers.

Snabbläddra till en ny person. LifeLines ber dig att identifiera en person via namn eller nyckelvärde, och om du gör det, så bläddras den personen fram.


LISTFÖNSTRET

Det här fönstret hanterar listor med personer. I den översta rutan visas information om en person i listan. I den vänstra rutan visas en lista över upp till 12 personer. Vilken person som visas i den översta rutan indikeras genom tecknet >. Den högra rutan är menyn över tillgängliga kommandon.


person: Thomas Trask WETMORE Sr (25)
 född: 13 March 1866, St. Mary's Bay, Digby, Nova Scotia
 död: 17 February 1947, New London, New London, Connecticut
 fader: Daniel Lorenzo WETMORE, f. 1821, N.S., d. 1903, Conn. (48)
 moder: Mary Ann DOTY, f. 1824, N.S., d. 1897, Conn. (59)
 maka/make: Margaret Ellen KANEEN, f. 1855, Eng., d. 1900, Conn. (26)
_______________________________________________________________________
 Thomas Trask WETMORE (42)        Choose an operation:
 Thomas Trask WETMORE III (6)       j Gå nedåt i lista
 Thomas Trask WETMORE IV (1)        k Gå uppåt i lista
 Thomas Trask WETMORE (11)         e Redigera denna pers.
 >Thomas Trask WETMORE Sr (23)       i Bläddra till denna pers.
 Thomas Trask WETMORE (5)         m Markera denna pers.
                      r Ta bort från lista
                      t Växla t. tandemläge
                      n Ge denna lista namn
                      b Bläddra till nya pers.
                      a Lägg t. i denna lista
                      x Växla märke/aktuell
                      q Återgå till huvudmenyn
_______________________________________________________________________
LifeLines -- Listfönster

j Gå nedåt i lista.

Gå nedåt i listan en person. Listrutan är bara stor nog för att visa 12 personer, men en lista kan innehålla många fler personer. Använd tangenterna j och k för att bläddra fram till dessa andra personer.

k Gå uppåt i lista.

Gå uppåt i listan en person. Listrutan är bara stor nog för att visa 12 personer, men en lista kan innehålla många fler personer. Använd tangenterna j och k för att bläddra fram till dessa andra personer.

Från version 3.0.15 kan listor också navigeras med upp- och nedpilarna, PageUp- och PageDown-tangenterna och Home- och End-tangenterna. Skift-PageUp och Skift-PageDown flyttar mer än en sida i taget i den givna riktningen. Motsvarigheterna på tangentbordet är j=pil upp, k=pil ned, u=PageUp, d=PageDown, ^=Home, $=End, U=Skift-PageUp, D=Skift-PageDown, i=Enter.

e Redigera denna pers.

Redigera databasposten för den visade personen. LifeLines startar redigeraren på personposten. När du återgår från redigeraren, ber LifeLines dig att bekräfta ändringar, och därefter placeras du åter i listfönstret.

i Bläddra till denna pers.

Växla till personfönstret med aktuell person.

m Markera denna pers.

Markera aktuell person om han/hon inte är markerad; avmarkera personen om han/hon är det. Den markerade personen visas med ett x vid sitt namn. Markerade personer används av kommandona t och x. Endast en person i taget kan markeras.

d Ta bort från lista.

Ta bort aktuell person från listan (inte från databasen).

t Växla t. tandemläge.

Växla till tvåpersonsfönstret med aktuell person och den markerade personen som de två personerna. Om ingen person har markerats sker ingen förändring.

n Ge denna lista namn.

Listor med personer kan namnges, vilket gör det möjligt att snabbt bläddra tillbaka till dem genom att ange ett listnamn när du använder kommandot b från olika lägen. LifeLines kommer att fråga dig efter namnet. Listnamn bör av praktiska skäl vara korta.

b Bläddra till nya pers.

Bläddra till en ny person eller lista över personer. Du kan identifiera en person eller en lista över personer via namn, intern eller användardefinierad nyckel eller via listnamn.

a Add to this list.

Lägg till personer till aktuell lista. LifeLines ber dig att identifiera en ny person eller lista med personer via namn, nyckel eller listnamn, varpå de läggs till och sorteras efter namn i den aktuella listan.

x Växla märke/aktuell.

Växla aktuell person med den markerad personen i listan.

q Återgå till huvudmenyn.

Återgå till LifeLines huvudmeny.


FAMILJEFÖNSTRET

Det här fönstret visar information om en familj. I den övre rutan visas basinformation om familjen. I den nedre rutan visas menyn med tillgängliga kommandon.


fader: Thomas Trask WETMORE IV (1)
 född: 18 December 1949, New London, New London, Connecticut
 död:
moder: Luann Frances GRENDA (2)
 född: 10 July 1949, Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania
 död:
gifta: 1 August 1970, Governors Island, New York, New York
 barn: Anna Vivian Wetmore, f. 1974, Alaska (3)
 barn: Marie Margaret WETMORE, f. 1979, Conn. (4)
 barn: Thomas Trask WETMORE V, f. 1982, Mass. (5)
_______________________________________________________________________
Välj ett kommando:       (sid 1/3)
 e Redigera familjen  s Lägg t. maka/make *  tt Växla t. fam.tandem
 f Bläddra till fader a Lägg t. barn i fam.  b Bläddra t. personer
 m Bläddra till moder r Ta bort maka/make *  zi Bläddra t. personer
 c Bläddra till barn  d Remove child from   q Återgå till huvudm*
 n Skapa ny person   x Växla två barn
_______________________________________________________________________
LifeLines - Familjefönster (* visar/döljer meny)

e Redigera familjen.

Redigera familjens databaspost. LifeLines skriver posten till en fil och placersr dig i en redigerare för att redigera filen. När du återgår från redigeraren, ber LifeLines dig att bekräfta uppdateringen; familjen ändras bara om du gör så.

f Bläddra till fader.

Bläddra till fadern/maken i familjen, och växla till personfönstret. Om fadern saknas sker ingen ändring.

mBläddra till moder.

Bläddra till modern/makan i familjen, och växla till personfönstret. Om modern saknas sker ingen ändring.

c Bläddra till barn.

Bläddra till ett barn i familjen, och växla till personfönstret. Om det finns fler än ett barn i familjen, ber LifeLines dig att identifiera ett av barnen.

n Skapa ny person.

Skapa och lägg till en ny person i databasen. LifeLines skapar en mall för en databaspost och skickar den till textredigeraren för att redigera posten. När du återgår från redigeraren, ber LifeLines dig att bekräfta operationen. Om du gör så, läggs personen in. Om inte, så läggs inte personen in. I båda fallen sker ingen ändring i vad som visas på skärmen.

s Lägg t. maka/make i fam.

Lägg till en maka/make i familjen. LifeLines ber dig att identifiera den nya makan/en. Om kommandot du körde precis innan kommandot s var kommandot n, så gissar LifeLines att den nya makan/maken är den nyss skapade personen. LifeLines frågar om så är fallet, och i så fall blir den personen den andra makan/maken i familjen. Om inte, så ber LifeLines dig att identifiera den andra makan/maken.

a Lägg t. barn i fam.

Lägg till ett barn i familjen. LifeLines ber dig att identifiera det nya barnet. Om kommandot du körde precis innan kommandot s var kommandot n, så gissar LifeLines att det nya barnet är den nyss skapade personen. LifeLines frågar om så är fallet, och om så, så läggs barnet till i familjen. Om inte, så ber LifeLines dig att identifiera barnet. Om det redan finns barn i familjen, så frågar LifeLines också var i familjen barnet ska placeras.

r Ta bort maka/make från.

Ta bort en maka/make från familjen. LifeLines ber dig att identifiera personen, och om du gör så, tas hon eller han bort. Personen tas inte bort från databasen.

d Ta bort barn från.

Ta bort ett barn från familjen. LifeLines ber dig att identifiera barnet, och om du gör så, tas barnet bort från familjen. Personen tas inte bort från databasen.

x Växla två barn.

Växla plats (ändra kronologisk ordning) för två valfria barn i familjen. LifeLines ber dig identifiera de två barnen och växlar därefter plats på dem.

tt Växla t. fam.tandem.

Detta kommando tar dig till tvåfamiljsfönstret. LifeLines ber dig att identifiera en familj till, och tar dig därefter till tvåfamiljsfönstret, där båda familjerna visas.

b Bläddra t. personer.

Bläddra till en ny person eller lista över personer. Du kan identifiera en person eller lista via namn, nyckel eller listnamn. Om du lyckas identifiera en ny person eller personer, så växlar du till person- eller listfönstret.

z Bläddra t. personer.

Snabbläddra till en ny person. LifeLines ber dig att identifiera en person via namn eller nyckelvärde, och om du gör det, bläddrar det fram den personen.

q Återgå till huvudmenyn.

Återgå till LifeLines huvudmeny.


TANDEMLÄGE FÖR PERSONER

Tvåpersonsfönstret visar information om två personer. Dess huvudanvändning är att vara till hjälp vid sammanslagning av personer. De översta två rutorna visar två personer i samma format som i person- och listfönstrena. I den nedersta rutan visas menyn med tillgängliga kommandon. Exempelvis:


 person: Thomas Trask WETMORE Sr (25)
 född: 13 March 1866, St. Mary's Bay, Digby, Nova Scotia
 död: 17 February 1947, New London, New London, Connecticut
 fader: Daniel Lorenzo WETMORE, f. 1821, N.S., d. 1903, Conn. (48)
 moder: Mary Ann DOTY, f. 1824, N.S., d. 1897, Conn. (59)
 maka/make: Margaret Ellen KANEEN, f. 1855, Eng., d. 1900, Conn. (26)
______________________________________________________________________
person: Thomas Trask WETMORE IV (1)
 född: 18 December 1949, New London, New London, Connecticut
 död:
 fader: Thomas Trask WETMORE III, f. 1925, Conn. (6)
 moder: Joan Marie HANCOCK, f. 1928, Conn. (7)
 maka/make: Luann Frances GRENDA, g. 1970, N.Y. (2)
______________________________________________________________________
Välj ett kommando:       (sid 1/3)
 e Redigera övre pers. s Bl. t. övre make/m*  a Lägg till familj
 t Bläddra till övre  c Bl. t. övre barn   j Sammanl. ned. - öv.
 f Bläddra t. övre fa* b Bläddra t. personer  x Växla övre/nedre
 m Bläddra t. övre mo* d Kopiera öv. t. ned.  q Återgå till huvudm*
______________________________________________________________________
LifeLines - Tvåpersonsfönster (* visar/döljer meny)

e Redigera övre pers.

Redigera posten för den övre personen. LifeLines skriver posten till en fil och placerar dig i textredigeraren för att redigera filen. När du återgår från redigeraren, ber LifeLines dig att bekräfta uppdateringen; personen ändras bara om du gör så.

t Bläddra till övre.

Växla till personläge med den övre personen som aktuell person.

f Bläddra t. övre fader.

Ersätt den övre personen med hans/hennes fader.

m Bläddra t. övre moder.

Ersätt den övre personen med hans/hennes moder.

s Bl. t. övre make/maka/r.

Ersätt den övre personen med hans/hennes maka/make. Om personen har fler än en maka/make, ber LifeLines dig att identifiera en av dem.

c Bl. t. övre barn.

Ersätt den övre personen med ett av hans/hennes barn. Om personen har fler än ett barn, ber LifeLines dig att identifiera ett av dem.

b Bläddra t. personer.

Bläddra till en ny person eller lista över personer. LifeLines ber dig att identifiera en ny person eller personer via namn, nyckel eller listnamn, och gör sedan som beskrivs i avsnittet om att identifiera en person.

d Kopiera öv. t. ned.

Kopiera den övre personen till den nedre personen. Det skapas inte en ny person; samma person visas på två ställen.

a Lägg till familj.

Skapa en ny familjepost; LifeLines antar att de två personer som visas ska vara makar/föräldrar i den nya familjen; de måste vara av motsatt kön.

j Sammanl. ned. - öv.

Lägg samman den nedre personen i den övre personen. LifeLines kombinerar ihop de båda personposterna och placerar dig i textredigeraren för att redigera den kombinerade posten. När du är klar kommer LifeLines, om du bekräftar att du vill fullfölja operationen, att ta bort den nedre personen från databasen, och den övre personen får den kombinerade posten. Se avsnittet om sammanläggning.

x Växla övre/nedre.

Växla plats för de två personer som visas.

q Återgå till huvudmenyn.

Återgå till LifeLines huvudmeny.


TANDEMLÄGE FÖR FAMILJER

Tvåfamiljsfönstret visar information om två familjer. Dess huvudanvändning är att vara till hjälp vid sammanslagning av familjer. De översta två rutorna visar information om de två familjer som du bläddrat fram, och den nedersta rutan innehåller menyn med tillgängliga kommandon. Till exempel:


fader: Thomas Trask WETMORE IV (1)
 född: 18 December 1949, New London, New London, Connecticut
moder: Luann Frances GRENDA (2)
 född: 10 July 1949, Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania
gifta: 1 August 1970, Governors Island, New York, New York
 barn: Anna Vivian WETMORE, f. 1974, Alaska (3)
__________________________________________________________________
fader: Thomas Trask WETMORE III (6)
 född: 26 October 1925, New London, New London, Connecticut
moder: Joan Marie Hancock (7)
 född: 6 June 1928, New London, New London, Connecticut
gifta: 5 February 1949, New London, New London, Connecticut
 barn: Thomas Trask WETMORE IV, b. 1949, Conn. (1)
__________________________________________________________________
 Välj ett kommando:       (sid 1/2)
 e Redigera övre fam.  m Bläddra t. mödrar  )b Rulla nedre ned
 t Bläddra till övre   (t Rulla övre upp    (( Rulla båda upp
 b Bläddra t. nedre   )t Rulla övre ned    ? Andra menyval
 f Bläddra t. fäder   (b Rulla nedre upp   q Återgå till huvudm*
__________________________________________________________________
LifeLines -- Tvåfamiljsfönster (* visar/döljer meny)

e Redigera övre fam.

Med detta kommando kan du redigera posten för den övre familjen. LifeLines skriver posten till en fil, och skickar den därefter till redigeraren för att redigera texten. När du återgår från editorn, frågar LifeLines om du är säker på att du vill uppdatera familjen i databasen. Familjen ändras bara om du svarar ja.

t Bläddra till övre.

Växla till familjefönstret med den övre familjen som aktuell familj.

b Bläddra t. nedre.

Växla till familjefönstret med den nedre familjen som aktuell familj.

f Bläddra t. fäder.

Växla till tvåpersonsfönstret med fäderna i de två familjerna som de två personerna.

m Bläddra t. mödrar.

Växla till tvåpersonsfönstret med mödrarna i de två familjerna som de två personerna.

(t Rulla övre upp.

TODO

)t Rulla övre ned.

TODO

(b Rulla nedre upp.

TODO

)b Rulla nedre ned.

TODO

(( Rulla båda upp.

TODO

)) Rulla båda ned.

TODO

# Slå på/av barnnr.

TODO

(1-9) Bläddra t. barn.

TODO

j Sammanl. ned. - öv.

Lägg samman den nedre familjen i den övre familjen. LifeLines kombinerar ihop de båda familjeposterna och placerar dig i textredigeraren för att redigera den kombinerade posten. När du är klar kommer LifeLines, om du bekräftar att du vill fullfölja operationen, att ta bort den nedre familjen från databasen, och den övre personen får den kombinerade posten. Se avsnittet om sammanläggning.

x Växla övre/nedre.

Växla plats för de två familjer som visas.

[Det finns en del andra varierande kommandon tillgängliga i menyerna.]

q Return to main menu.

Återgå till LifeLines huvudmeny.


OPERATIONEN LÄGG TILL

Om du väljer operationen lägg till från huvudmenyn, visar LifeLines följande meny:


Vad vill du lägga till?
 p Person - lägg till ny person i databasen
 f Familj - skapa familjepost med en eller två makar
 c Barn - lägg till ett barn i en befintlig familj
 s Maka/make - lägg till en maka/make i en befintlig familj
 q Återgå till föregående meny           

De här operationerna fungerar på ett okomplicerat sätt. LifeLines frågar dig de nödvändiga frågorna, och ger dig möjlighet att avbryta när som helst. Operationerna som finns tillgängliga via den här menyn finns också tillgängliga via bläddringslägena, och är ofta lättare att utföra därifrån.


OPERATIONEN TA BORT

Om du väljer operationen ta bort från huvudmenyn, visar LifeLines följande meny:


Vad vill du ta bort?
 c Barn - ta bort ett barn från dess familj
 s Maka/make - ta bort en maka/make från en befintlig familj
 i Person - ta bort en person fullständigt
 f Familj - ta bort en familj fullständigt
 q Återgå till föregående meny

De här operationerna är också okomplicerade att använda. LifeLines frågar dig de nödvändiga frågorna, och ger dig möjlighet att avbryta när som helst.

Du kan också ta bort ett barn från hans/hennes familj, eller ta bort en maka/make/förälder från dess familj, från personläget. I båda fallen är det bara en relation som tas bort, inte en person. Å andra sidan måste menyvalet ta bort användas om du helt och hållet vill ta bort en person från databasen; det kan inte göras från personläget.

Det finns ingen speciell operation för att ta bort en familjepost. LifeLines tar tyst bort de familjer som det varken finns några föräldrar eller barn i.


KONVERTERING AV TECKENKODNINGAR

(Detta avsnitt var tidigare betitlat TECKENÖVERSÄTTNING.)

Avsikten är att du endast behöver ange den interna kodningen för varje databas du skapar (och detta steg kan automatiseras via egenskapen NewDbProps), så fungerar allt annat ganska bra utan justeringar. Det vill säga, LifeLines försöker att gissa den korrekta teckenkodningen för din miljö (inklusive att gissa konsoll- och Windowskodningar när du kör i MS-Windows, vilket det bör göra ganska bra).

Emellertid kan du hamna i situationer där du önskar ändra kodningens arbetssätt, eller där kodningskonverteringen inte fungerar korrekt (i dessa fall hoppas vi att du kommer att rapportera problemet till e-postlistan och/eller felrapporteringslistan på Sourceforge).

Det finns två sätt att korrigera kodningskonvertering. Den första metoden är att genom att ändra konfigureringsvariabler. Till exempel, om du vill generera en HTML-rapport av alla dina data, vilket inkluderar namn på ryska (med kyrilliska bokstäver), för din släkting, och du vet att din släktings dator inte har någon font för kyrilliska bokstäver, så kan du vilja tillfälligt ställa om din kodning för rapportutdata så att du får interpolerade ASCII-bokstäver för de ryska bokstäverna. Du kan göra detta genom att tillfälligt ändra konfigurationsvariabeln ReportCodeSetOut till "ASCII" (fast, om någon del av din data innehåller tecken som är reserverade i HTML, som till exempel mindre än-tecknet, eller och-tecknet, så vill du förmodligen ha "ASCII//HTML").

Det andra sättet att ändra kodningskonvertering, och det ändra sättet i LifeLines 3.0.6, är att redigera de inbäddade teckenöversättningstabellerna, i vilka du faktiskt anger de bokstäver du vill ska konverteras, bokstav för bokstav, och hur du vill att de ska konverteras. Den här metoden, till skillnad från den första, fungerar till och med i databaser utan angiven intern kodning.

Om du väljer operationen modifiera teckentabeller från hvudmenyn, så visar LifeLines teckenöversättningsmenyn:


Vilken teckenmappning vill du redigera:
Editor to Internal
Internal to Editor
GEDCOM to Internal
Internal to GEDCOM
Internal to Display
Internal to Report
q Återgå till föregående meny

LifeLines har väldigt litet inbyggd kunskap om teckenkodning. Om du använder 7-bitars ASCII-tecken, så kommer du inte att stöta på några problem. Emellertid krävs det ytterligare tecken i många europeiska och andra språk, och det finns många 8-bitars- och andra schema för att koda koda dessa tecken. LifeLines känner inte till något av dem. Däremot tillhandahåller LifeLines ett antal funktioner för teckenöversättning som du kan använda för detta ändamål.

LifeLines tillhandahåller hjälpmedel för mappning mellan tecken närhelst en datapost förändras. LifeLines stödjer fyra former:

intern

för poster i databasen

editor

för poster som redigeras

display

för poster som visas

report

för poster som skrivs till utmatningsfil

När text konverteras från ett format till ett annat översätter LifeLines normalt inte teckenkodningar. Du kan emellertid ändra det här förinställda beteendet genom att skapa teckenöversättningstabeller som LifeLines kommer att använda när du konverterar mellan olika format. Det finns sex olika översättningstabeller som du kan definiera. Följande tabell visar de sex tabellerna och beskriver när de tillämpas:

internal to editor

vid konvertering från internt databasformat till redigerarformat

editor to internal

vid konvertering från redigerarformat tillbaka till internt databasformat

GEDCOM to internal

vid inläsning av GEDCOM-indataposter och skrivning av dem till databasen.

internal to GEDCOM

vid skrivning av interna databasposter till extern GEDCOM-fil

internal to display

vid visning av en post i ett fönster i ett bläddringsläge

internal to report

vid skrivning av interna databasposter till extern rapportfil

Efter att du valt en översättningstabell startas redigeraren så att du kan redigera tabellen där. Översättningstabellerna består av rader som ser ut så här:

mönster mönster
där ett tabbsteg avdelar mönstren. Varje mönster är en godtycklig följd av ASCII-tecken och kontrollsekvenser. Översättningen sker genom att hitta alla mönster som matchar mönster på vänster sida, och ersätta dem med motsvarande teckenföljd på höger sida.

Det finns fem kontrollmekanismer som används i mönster:

#nnn

nnn är ett decimalt teckenvärde

$hh

hh är ett hexadecimalt teckenvärde

\ #

representerar tecknet #

\$

representerar tecknet $

\\

representerar tecknet \

Teckenöversättningsfunktionen är inte fullständigt testad, och inte alla översättningar är ännu implementerade.


DIVERSE VERKTYG

Om du väljer operationen diverse verktyg, så visar LifeLines verktygsmenyn:


Vilket verktyg vill du använda?
 s Spara databasen till GEDCOM-fil
 r Läs in data från en GEDCOM-fil
 k Finn nyckelvärde för en person
 i Identifiera en person via nyckelvärde
 d Visa databasstatistik
 m Visa minnesstatistik
 e Redigera platsförkortningsfilen
 o Redigera fil för användarinställningar
 c Inställningar för teckenuppsättning
 q Återgå till huvudmenyn

s Spara databasen till GEDCOM-fil.

Med det här kommandot sparas hela LifeLinesdatabasen i en GEDCOM-fil. Alla person-, familje-, händelse-, käll- och användardefinierade poster lagras. Detta kommando kan användas för regelbunden säkerhetskopiering av din databas. När du använder detta kommando, frågar LifeLines efter namnet på filen. Om du har definierat skalvariabeln LLARCHIVE, så lagrar LifeLines filen i den katalog som variabeln satts till.

r Läs in data från en GEDCOM-fil.

Med detta kommando kan du återställa en fullständig databas från en GEDCOM-fil. När du väljer det här kommandot, frågar LifeLines efter namnet på GEDCOM-filen. Det här kommandot kan också användas för att importera data från en GEDCOM-fil till en befintlig databas. När LifeLines utför det här kommandot, läser det först in hela GEDCOM-filen, och kontrollerar att den är giltig. Om det finns problem med filen, så beskriver LifeLines dessa och skriver dem till filen err.log, och lägger inte till några poster i databasen. Om det inte finns några problem, så lägger LifeLines till alla funna poster i filen till databasen (endast rubrik- och avslutningsposterna tas bort).

k Finn nyckelvärde för en person.

Detta kommando finner det interna nyckelvärdet för en person.

i Identifiera en person via nyckelvärde.

Detta kommando identifierar vilken person som har ett visst internt nyckelvärde.

d Visa databasstatistik.

Detta kommando ger en summering av innehållet i den aktuella databasen. Det visar antalet person-, familje-, käll-, händelse-, och andra poster i databasen.

m Visa minnesstatistik.

Detta kommando används av utvecklaren för felsökning.

e Redigera platsförkortningsfilen.

Detta kommando ger dig möjlighet att redigera platsförkortningsfilen. Denna fil definierar de förkortningar som används av LifeLines när det skapar listor över personer skapas för dig att välja från. Raderna i filen har formatet:

ord:förk
	
, där ord är ett ord som ska förkortas, och förk är dess förkortning. Ordet och dess förkortning separeras med ett kolon. Till exempel:

Exempel 9. Exempel på användning av förkortningar

Connecticut:Conn.
Massachusetts:Mass.
Nova Scotia:N.S.

När LifeLines skapar listor över personer för dig att välja från, eftersöks den sista komponenten i vissa PLAC-rader, och om den komponenten återfinns, ersätts den med dess förkortning.

o Redigera fil för användarinställningar.

Med detta kommando kan du redigera filen med användarinställningar. Filen med användarinställningar är en post som lagras i databasen som innehåller de inställningar som är valbara för användaren. Varje inställning har ett namn och ett strängvärde. Varje rad i inställningsfilen har formatet:

inställning=värde
där inställning är namnet på en inställning och värde är strängvärdet för inställningen. Om värdet är mer än en rad långt, så måste det sista tecknet vara ett backstreck. Man kan också använda specialtecknen \n and \t från version 3.0.7 och framåt (för att representera en radmatning respektive ett tabbsteg). Dessa (\n och \t) är i första hand avsedda för användning i anpassade postmallar. I version 3.0.14 finns det 39 inställningar. Lägg märke till att alla dessa också kan anges i konfigurationsfilen, för att gälla i alla databaser, men om de finns angivna på båda ställena, så har inställningen i databasen (tabell med användarinställningar) företräde. För mer information, se exempelkonfigurationsfilen; varje inställning föregås av en kortfattad förklaring.

Listan med inställningar återfinns i avsnittet "System- och användaregenskaper" nedan.

Om du till exempel skulle vilja ersätta den förvalda personpostmallen med följande:

Exempel 10. Exempel på att ersätta den förvalda personpostmallen


 0 INDI
 1 NAME //
 1 SEX
så redigerar du filen med användarinställningar till att innehålla:

Exempel 11. Exempel på ersatt förvald personpostmall

INDIREC=0 INDI\
  1 NAME //\
  1 SEX

eller, med användning av kontrolltecknet \n för att hålla inställningen på en rad:

Exempel 12. Exempel på ersatt enradig förvald personpostmall

INDIREC=0 INDI\n1 NAME //\n1 SEX

q Återgå till huvudmenyn.

Detta kommando tar dig tillbaka till huvudmenyn.


FEL VID IMPORT

Fel som uppkommit under GEDCOM-import loggas till en fil, som har det förinställda namnet errs.log.

Ogiltig NAME-syntax.

En NAME-post på nivå ett måste ha ett värde, och värdet får inte vara en pekare, och får inte ha fler snedstreck än två.

Familjen %s har en felaktig nyckel.

Varje FAM-post måste ha ett xref-värde som börjar med bokstaven F. (Xref är bokstäverna mellan "0" och "FAM".)

Personen som definieras här saknar namn.

Varje INDI-post måste ha minst en NAME-post på nivå 1, om konfigurationsvalet RequireNames är icke-noll.

Personen %s har en felaktig nyckel: hoppas över.

Varje INDI-post måste ha ett xref-värde som börjar med bokstaven I. (Xref är bokstäverna mellan "0" och "INDI".)

Personen %s är definierad mer än en gång: hoppas över.

Inget Xref-värde för en INDI får återanvändas. (Xref är bokstäverna mellan "0" och "INDI".)

Familjen som definieras här har ingen nyckel.

Varje FAM-post måste ha ett xref-värde. (Xref är bokstäverna mellan "0" och "FAM".)

Personen som definieras här har ingen nyckel: hoppas över.

Varje INDI-post måste ha ett xref-värde. (Xref är bokstäverna mellan "0" och "INDI".)

Denna rad har ett nivånummer som är för stort.

En barnnivå måste vara ett högre än dess föräldranivå.


HANTERA KÄLL-, HÄNDELSE- OCH ANVÄNDARDEFINIERADE POSTER

LifeLines stödjer käll-, händelse- och andra, användardefinierade typer av poster. Du kan komma åt dessa funktioner på två sätt: Antingen via menyvalet x från huvudmenyn, eller via kommandon i person- och familjefönstren. Den första metoden är kanske mest praktisk när du enbart arbetar med dessa typer av poster. Den andra gör det lättare att arbeta med källposter, händelseposter och användardefinierade poster parallellt med dina person- och familjeposter; det här kan vara användbart till exempel när du vill skapa referenser från dina person- och familjeposter till dina käll-, händelse- och användardefinierade poster allt eftersom du skapar dem, och för att se och redigera poster som du har lagt in referenser till från en person- eller familjepost.

Om du väljer den första av de två metoderna som beskrevs ovan visar LifeLines följande meny:


Vilken funktion vill du använda?
 s Bläddra i källposter
 e Bläddra i händelseposter
 x Bläddra i övriga posttyper
 1 Lägg till en källpost i databasen
 2 Redigera källpost i databasen
 3 Lägg till en händelsepost i databasen
 4 Redigera händelsepost i databasen
 5 Lägg till en post av övrig typ i databasen
 6 Redigera en post av övrig typ i databasen
 q Återgå till huvudmenyn
Om du använder den andra varianten (från person- och familjefönstren), så har du tillgång till följande sex kommandon. De första tre beskrivs gemensamt med sina motsvarigheter i x-menyn (de gör mestadels, men inte helt och hållet, samma saker); de sista tre har separata beskrivningar:

  %s Lägg till källa
  %e Lägg till händelse
  %o Lägg till övrig
 

  $s Lista källor
  $n Lista notiser
  $$ Lista referenser
 

Stödet för källposter, händelseposter och användardefinierade poster i LifeLines är fortfarande under utveckling. Till exempel kan man inte söka efter källposter via REFN-värde, eller ta bort dem.

s Bläddra i källposter.

Här visas en nummersorterad lista över alla källposter, där REFN-värde, titel och författare visas för varje post. Ur denna lista kan man välja en post för redigering.

e Bläddra i händelseposter.

Här visas en nummersorterad lista över alla händelseposter. För närvarande visas ingen information om händelseposterna. (Förslag om hur händelser kan summeras välkomnas.) Härifrån kan man välja en post för redigering.

x Bläddra i övriga posttyper.

Här visas en nummersorterad lista över alla användardefinierade poster, där informationen på 0-nivåraden visas som summering. Härifrån kan man välja en post för redigering.

1 Lägg till en källpost i databasen.

Denna operation (eller, alternativt, %s från person-, familj- eller assistentfönstret) används för att lägga till en ny källpost i databasen. LifeLines skapar en mall för en källpost och placerar dig i textredigeraren för redigering av mallen. Den förinställda mallen ser ut så här:


 0 SOUR
 1 REFN
 1 TITL Title
 1 AUTH Author

Ändra inte raden 0 SOUR. I övrigt får du redigera den här posten som du vill. Raden 1 REFN är en speciell rad som du kan använda för att ge källposten ett symboliskt namn för att hänvisa till källposten. Se avsnittet om att använda REFN-värden. Eftersom många källor har en titel och en författare, så finns dessa rader i den förinställda mallen. Du kan justera källmallen via användarinställningen SOURREC (antingen på databasnivå, via menyvalet user options, eller globalt, i din konfigurationsfil). Här kan du se hur jag förde in en av källposterna i min databas:

Exempel 13. Exempel på en källpost


 0 SOUR
 1 REFN jcw
 1 TITL The Wetmore Family of America, and its Collateral Branches: with
  2 CONT Genealogical, Biographical, and Historical Notices
 1 AUTH James Carnahan Wetmore
 1 PUBL
  2 DATE 1861
  2 PLAC Albany, New York
  2 INST Munsell and Rowland
  2 ADDR 78 State Street

Kommandot "lägg till källa" i x-menyn motsvarar kommandot %s, som finns tillgängligt från person- eller familjefönstret, i fråga om att skriva in källposten, men när man sparat källposten, finns det en signifikant skillnad, i det att följande prompt därefter visas (dessutom visas nu nyckelvärdet för den nya posten i statuslisten):


Välj något av följande alternativ: (1/4)
 1: Lägg in korsref automatiskt längst ned i aktuell post.
 2: Redigera aktuell post nu för att lägga till korsref manuellt.
 3: Bläddra i ny post (utan att lägga till korsref).
 4: Återgå till aktuell post (utan att lägga till korsref) 

 Kommandon:  j Flytta ned  k Flytta upp  i Välj  q Avsluta

De fyra valmöjligheterna utför följande aktiviteter:

1: LifeLines lägger till en referens till den nya källposten längst ned i den person- eller familjepost som visades i fönstret när du begärde att LifeLines skulle skapa en ny källpost.

2: LifeLines kommer att öppna den person- eller familjepost som visades i fönstret när du begärde att LifeLines skulle skapa den nya källposten, så att du manuellt kan lägga in en referens till den nya källposten (till exempel som en källreferens till en händelse för personen (familjen) som du tänker föra in).

3: LifeLines ger dig möjlighet att bläddra i din källpost (och eventuellt åter öppna den för redigering).

4: Du återvänder till den person- eller familjepost som visades i fönstret när du begärde att LifeLines skulle skapa den nya källposten. Ingen referens läggs in till den nya posten.

2 Redigera källpost i databasen.

Använd den här operationen för att redigera en befintlig källpost i databasen. När du väljer denna operation ber LifeLines dig att identifiera en källa:


Vilken källpost vill du redigera?
skriv in nyckel eller refn:

Identifiera en källa genom att skriva in dess nyckelvärde, med eller utan det inledande S-et, eller genom att skriva in dess REFN-värde. LifeLines hämtar posten, och placerar dig i redigeraren med posten.

3 Lägg till en händelsepost i databasen.

Med den här operationen (eller, alternativt, %e från person-, familj- eller assistentfönstret) läggs en ny händelsepost till i databasen. LifeLines skapar en mall för en händelsepost, och placerar dig i textredigeraren för redigering av mallen. Den förinställda mallen är:


0 EVEN
 1 REFN
 1 DATE
 1 PLAC
 1 INDI
  2 NAME
  2 ROLE
 1 SOUR

Du kan justera händelsemallen via användarinställningen EVENREC (antingen på databasnivå, via menyvalet user options, eller globalt, via konfigurationsfilen).

Ändra inte raden 0 EVEN. I övrigt får du redigera den här posten som du vill. Raden 1 REFN ger dig möjlighet att ge händelseposten ett symboliskt namn om du vill hänvisa till den här händelsen från andra poster. Se avsnittet om att använda REFN-värden. Den förinställda mallen föreslår att en händelsepost ska innehålla ett datum, en plats, och hänvisar till personer med hänseende till den roll de haft vid händelsen. Det finns mycket mindre erfarenheter med händelsebaserad GEDCOM än med vanlig person- och familjebaserad. Du kanske till och med undrar vad det finns för behov av händelseposter, när man helt enkelt kan stoppa undan händelser i person- och familjeposter. Detta är ett ämne som kan komma att täckas i ett appendix.

Kommandot "lägg till en händelsepost i databasen" i x-menyn motsvarar kommandot %e, som finns tillgängligt från person- eller familjefönstret, i fråga om att skriva in källposten, men när man sparat händelseposten, finns det en signifikant skillnad, i det att följande prompt därefter visas (dessutom visas nu värdet för den nya posten i statuslisten):


Välj något av följande alternativ: (1/4)
 1: Lägg in korsref automatiskt längst ned i aktuell post.
 2: Redigera aktuell post nu för att lägga till korsref manuellt.
 3: Bläddra i ny post (utan att lägga till korsref).
 4: Återgå till aktuell post (utan att lägga till korsref) 

 Kommandon:  j Flytta ned  k Flytta upp  i Välj  q Avsluta

De fyra valmöjligheterna utför följande aktiviteter:

1: LifeLines lägger till en referens till den nya händelseposten längst ned i den person- eller familjepost som visades i fönstret när du begärde att LifeLines skulle skapa en ny händelsepost.

2: LifeLines kommer att öppna den person- eller familjepost som visades i fönstret när du begärde att LifeLines skulle skapa den nya händelseposten, så att du manuellt kan lägga in en referens till den nya händelseposten.

3: LifeLines ger dig möjlighet att bläddra i din händelsepost (och eventuellt åter öppna den för redigering).

4: Du återvänder till den person- eller familjepost som visades i fönstret när du begärde att LifeLines skulle skapa den nya händelseposten. Ingen referens läggs in till den nya posten.

4 Redigera händelsepost i databasen.

Använd den här operationen för att redigera en befintlig händelsepost i databasen. När du väljer den här operationen ber LifeLines dig att identifiera en händelse:


Vilken händelsepost vill du redigera?
skriv in nyckel eller refn:

Du identifierar en händelsepost genom att skriva in dess nyckelvärde, med eller utan det inledande E-t, eller genom att skriva in dess REFN-värde. LifeLines hämtar posten och placerar dig i redigeraren med posten.

5 Lägg till en post av övrig typ i databasen.

Den här operationen (eller, alternativt, %o från person-, familj- eller assistentfönstret) lägger till en ny, användardefinierad post i databasen. LifeLines skapar en mall och placerar dig i textredigeraren för att redigera mallen. Den förinställda mallen är:


0 XXXX
1 REFN

Ersätt XXXX med den etikett som du valt för den nya posten. Du kan välja vilken etikett du vill, förutom INDI, FAM, SOUR och EVEN. Till exempel, om du har information om de skepp som dina nordamerikanska släktingar anlände på, så kommer du att ha poster om de skeppen i din databas; etiketten SHIP är nästan självskriven för de posterna. Raden 1 REFN ger dig möjlighet att ge den här posten ett symboliskt namn som du kan använda när du vill hänvisa till den från andra poster. Se avsnittet om att använda REFN-värden. Du kan justera mallen för användardefinierade poster via användarinställningen OTHR (antingen på databasnivå, via menyvalet user options, eller globalt, via konfigurationsfilen).

Kommandot "lägg till en post av övrig typ i databasen" i x-menyn motsvarar kommandot %o, som finns tillgängligt från person- eller familjefönstret, i fråga om att skriva in den användardefinierade posten, men när man sparat posten, finns det en signifikant skillnad, i det att följande prompt därefter visas (dessutom visas nu nyckelvärdet för den nya posten i statuslisten):


Välj något av följande alternativ: (1/4)
 1: Lägg in korsref automatiskt längst ned i aktuell post.
 2: Redigera aktuell post nu för att lägga till korsref manuellt.
 3: Bläddra i ny post (utan att lägga till korsref).
 4: Återgå till aktuell post (utan att lägga till korsref).

 Kommandon:  j Flytta ned  k Flytta upp  i Välj  q Avsluta

De fyra valmöjligheterna utför följande aktiviteter:

1: LifeLines lägger till en referens till den nya användardefinierade posten längst ned i den person- eller familjepost som visades i visningsfönstret när du begärde att LifeLines skulle skapa en ny användardefinierad post.

2: LifeLines kommer att öppna den person- eller familjepost som visades i fönstret när du begärde att LifeLines skulle skapa den nya posten, så att du manuellt kan lägga in en referens till den nya posten (kanske som en referensnotis till en händelse som du planerar att lägga in).

3: LifeLines ger dig möjlighet att bläddra i din användardefinierade post (och eventuellt åter öppna den för redigering).

4: Du återvänder till den person- eller familjepost som visades i fönstret när du begärde att LifeLines skulle skapa den nya användardefinierade posten. Ingen referens läggs in till den nya posten.

6 Redigera en post av övrig typ i databasen.

Använd den här operationen för att redigera en befintlig, användardefinierad post i databasen. När du väljer den här operationen ber LifeLines dig att identifiera posten:


Vilken post vill du redigera?
skriv in nyckel eller refn:

Du identifierar en post genom att skriva in dess nyckelvärde, med eller utan det inledande X:et, eller genom att skriva in dess REFN-värde. LifeLines hämtar posten och placerar dig i textredigeraren med posten.

$s List sources

Detta kommando finns tillgängligt i person- och familjefönstren. Det tar fram en lista över alla källposter som finns refererade i den person- eller familjepost som visas för tillfället, visade i den ordning som de är inlagda i person/familjeposten, och där REFN-värde, titel och författare visas för varje post. Man kan välja en post ur listan för visning i assistentfönstret (och eventuellt redigera den därifrån).

$n List notes

Detta kommando finns tillgängligt i person- och familjefönstren. Det tar fram en lista över alla notisposter som finns refererade i den person- eller familjepost som visas för tillfället, visade i den ordning som de är inlagda i person/familjeposten, och där REFN-värde, titel och författare visas för varje post. Man kan välja en post ur listan för visning i assistentfönstret (och eventuellt redigera den därifrån).

$$ List all references

Detta kommando finns tillgängligt i person- och familjefönstren. Det tar fram en lista över alla poster som finns refererade i den person- eller familjepost som visas för tillfället, visade i den ordning som de är inlagda i person/familjeposten, och där REFN-värde, titel och författare visas för varje post. Man kan välja en post ur listan för visning i assistentfönstret (och eventuellt redigera den därifrån).


FAMILJESTRUKTUR OCH ATT SLÅ SAMMAN PERSONER OCH FAMILJER

LifeLines 3.0.2 har mjukat upp de flesta av restriktionerna för familjestrukturer som fanns i tidigare versioner. Till exempel: En familjepost kan innehålla fler än en förälder eller maka/make av samma kön; en person kan vara barn i fler än en familj. Det här är ett kontroversiellt spörsmål. En del användare menar att familjerelationer bör implicera biologiskt släktskap, och att alla andra relationer ska hanteras på andra sätt. Andra menar att icke-traditionella familjer (valfritt antal makar/föräldrar av valfritt kön) bör tillåtas, och att barn kan vara medlemmar av fler än en familj (d. v. s. en naturlig familj och en adoptivfamilj). LifeLines tar inte längre ställning i den här frågan; du kan välja fritt hur du vill strukturera dina familjer; operationen som lägger till hustrur och barn kontrollerar inte längre efter icke-traditionella arrangemang. Det är möjligt att en framtida utgåva kommer att inkludera en användarinställning där man kan antingen ta bort eller be om bekräftelse för icke-traditionella relationer.

LifeLines tillhandahåller funktioner för att slå samman personer och slå samman familjer. Funktionen slå samman personer finns tillgänglig från tvåpersonsläget, och funktionen slå samman familjer finns tillgänglig från tvåfamiljsläget. Du bläddrar fram till de två personer eller familjer som du vill slå samman och använder därefter kommandot j. Sammanslagning är en nödvändighet när du upptäcker att två eller flera personposter, eller två eller flera familjeposter, representerar samma person respektive familj.

I versioner av LifeLines tidigare än 3.0.2 krävdes det att personer och familjer mötte vissa kriterier innan de kunde slås samman. Kriterierna säkerställde att personerna och familjerna skulle passa in i en traditionell familjestruktur. I och med att struktureringsreglerna har mjukats upp, har också restriktionerna för sammanslagning tagits bort. Numera är det möjligt att skapa icke-traditionella relationer genom att slå samman traditionella personer och/eller familjer. Till exempel, om du slår samman två personer som råkar vara barn i två olika familjer, så kommer personen som resulterar av sammanslagningen att bli barn i båda familjerna. Om du enbart vill ta med traditionella relationer i din databas kan det hända att du måste göra ytterligare förändringar i relationer efter att du har gjort en sammanläggningsoperation.


LÄNKA SAMMAN POSTER OCH ANVÄNDA FUNKTIONEN "REFN"

Poster i en LifeLinesdatabas kan hänvisa till andra poster via korsreferenslänkar. De anlänkade referenserna sköts direkt av LifeLines genom operationer som återfinns i menyerna för de olika bläddringslägena. Dessa referenser avser dels länkarna från personer till familjer (1 FAMC och 1 FAMS), dels länkarna från familjer till personer (1 HUSB, 1 WIFE och 1 CHIL). Eftersom det är LifeLines självt som sköter dessa länkar, så är det inte tillåtet för dig att ändra dessa rader när du redigerar poster. Det finns till synes några undantag till den här regeln. Exempelvis får du ändra ordningen på rader av typen 1 CHIL i en familjepost för att ändra ordningen mellan barnen, och du får ändra ordningen på rader av typen 1 FAMS i en personpost för att ändra ordningen mellan de familjer som personen var make eller förälder i. Dessa operationer är tillåtna eftersom de inte påverkar vilka personposter som hänvisar till vilka familjeposter och vice versa.

Förutom de anlänkar som sköts av LifeLines, så kan du lägga in egna länkar i poster. Det förmodligen vanligaste exemplet på detta är att hänvisa till en händelse från en personpost genom en hänvisning till källnotisen för händelsen. Till exempel:

Exempel 14. Exempel på att hänvisa till händelser från en personpost


0 @I23@ INDI
 1 NAME Thomas/Whitmore/
 1 BIRT
  2 DATE about 1615
  2 PLAC England
  2 SOUR @S3@
...
0 @S3@ SOUR
 1 REFN cat
 1 TITL New England Marriages Prior to 1700
 1 AUTH Clarence Almon Torrey
...

Raden 2 SOUR @S3@ i personposten hänvisar till källposten. LifeLines tillåter vilken specifik struktur som helst (i det här fallet en födelsehändelse) att hänvisa till en annan post. Det är inte möjligt att hänvisa till ett specifikt ställe inom en annan post, även om det eventuellt kommer att stödjas längre fram.

I det här exemplet underförstås det att du, när du länkar en post till en annan, känner till nyckelvärdet för målposten (@S3@ i exemplet). Det här är inte önskvärt eftersom de interna nyckelvärdena kan ändras när poster exporteras och importeras från en databas till en annan.

Eftersom de interna nyckelvärdena inte är permanenta, tillåter LifeLines att du tilldelar en permanent, användardefinierad nyckel till en post i databasen, med hjälp av en 1 REFN-rad. Värdet för den här raden är en sträng som du väljer som permanent nyckelvärde för posten. När du lägger till en länk till en post som har ett användarbestämt REFN-värde, så kan du använda det värdet istället för det interna nyckelvärdet. Till exempel, när du lägger in personen i det föregående exemplet, kan du redigera den nya posten som följer:

Exempel 15. Exempel på att lägga in en ny person


 0 INDI
 1 NAME Thomas/Whitmore/
 1 BIRT
  2 DATE about 1615
  2 PLAC England
  2 SOUR <cat>

Istället för att använda det egentliga nyckelvärdet för källan, @S3@, så används REFN-värdet cat. REFN-värdet måste omges av vinkelparenteser när de används på detta sätt. LifeLines ersätter automatiskt REFN-länken med motsvarande internt nyckelvärde när posten lagrats i databasen.

REFN-värdet kan också användas när vid sökning efter efter person-, käll-, händelse- och användardefinierade poster. Du bör inte lägga till fler än en REFN-rad i en post, och alla REFN-värden bör vara unika.


System- och användaregenskaper

Det finns ett antal egenskaper som kan anges för att anpassa LifeLines beteende. Dessa egenskaper kan anges i anpassningsfiler för LifeLines, i varje LifeLinesdatabas eller i några fall genom miljövariabler.

LifeLines konfigurationsfiler letas först efter i katalogen som angivits i miljövariabeln HOME, med antagande att den ställts in, och därefter i den aktuella katalogen. Namnet på konfigurationsfilen är .linesrc på UNIX- eller linuxsystem och lines.cfg på windowssystem.

En konfigurationsfil kan också anges genom att använda flaggan -C till LifeLines eller genom att definiera miljövariabeln "LLCONFIGFILE" med ett värde innehållande den fullständiga sökvägen till konfigurationsfilen. Om ingendera av dessa mekanismer används, så letar inte LifeLines efter en konfigurationsfil någon annanstans. Om flaggan -C anges, så ignoreras miljövariabeln LLCONFIGFILE, om den är definierad. Om varken flaggan -C eller miljövariabeln LLCONFIGFILE anges, så används konfigurationfilsnamnet som nämnts ovan. En konfigurationsfil letas efter i din hemkatalog och läses in, om den finns, och därefter läses en konfigurationsfil in, om den finns i den aktuella katalogen. Värdena i den här andra filen används för att ersätta eller läggas till värdena som hittats i den första filen.

När LifeLines letar efter en egenskap, letar det efter den som följer:

kommandoradstabell

First, LifeLines letar i kommandoradstabellen. Denna tabell innehåller värden som har angetts genom flaggan -I för LifeLines.

databastabell

Därefter letar LifeLines i databastabellen. Denna tabell innehåller de värden som har lagrats i den aktuella databasen.

global tabell

Därefter letar LifeLines i den globala tabellen. Denna tabell innehåller de värden som hittats vid inläsning av konfigurationsfilerna.

miljötabell

Slutligen letar LifeLines i miljötabellen. Denna tabell innehåller de värden som hittats i miljövariablerna LLPROGRAMS, LLREPORTS, LLARCHIVES, LLDATABASES, LLNEWDBDIR, and LLEDITOR.

Egenskaper benämns grupp.undergrupp eller grupp.egenskap, eller till och med enbart egenskap. Följande nycklar finns tillgängliga för tillfället:

LLPROGRAMS

LLPROGRAMS är sökvägen för LifeLines rapportgenererande och övriga program.

LLREPORTS

LLREPORTS används för att välja en katalog där alla genererade rapporter och programutdtata kommer att placeras.

LLARCHIVES

LLARCHIVES används för att välja en katalog där alla säkerhetskopierade databasfiler kommer att lagras.

LLDATABASES

LLDATABASES är en lista med kataloger som innehåller databaskataloger som används för att finna själva databaskatalogerna.

LLNEWDBDIR

LLNEWDBDIR är en enda katalog där nya databaser som angivits utan sökvägar kommer att skapas. Detta är praktiskt för användare som generellt placerar alla sina databaser under en enda gemensam katalog. directory.

LLEDITOR

Upphäver den förvalda textredigeraren.

Information om kodning:

För följande parametrar relaterade till kodning, är värdena en sträng som anger kodning inställda för användning i data. Speciell behandling tillhandahålls för UTF-8, vilket kan anges som "UTF-8", "utf-8" eller "65001". (Det officiella, och föredragna, namnet är UTF-8.)

GedcomCodeSet

Anger den förvalda kodningen att använda vid behandling av GEDCOM-filer. Det finns faktiskt tre egenskaper. GedcomCodeSetOut och GedcomCodeSetIn kan användas för att ange kodning för utmatning eller inmatning. Om endera av dessa inte är angiven, så används GedcomCodeSet. De flesta GEDCOM-filer bör innehålla en kodningsegenskap, så detta är vanligen inte relevant vid inläsning av en GEDCOM-fil, såvida inte GEDCOM-filen saknar en kodningsegenskap. Detta används, emellertid, när en GEDCOM-fil skrivs ut. OBS: Detta ignoreras om databasen inte har någon intern kodning angiven.

EditorCodeSet

Anger kodning att använda vid redigering. Det finns egentligen tre egenskaper. EditorCodeSetOut och EditorCodeSetIn kan användas för att ange kodning för utmatning eller inmatning. Om endera av dessa inte är angiven, så används EditorCodeSet. Med denna egenskap kan LifeLines konvertera från sin interna kodning till den som du använder i din redigerare, så detta är viktigt när din redigerare inte använder samma kodning som din databas. OBS: Detta ignoreras om databasen inte har någon intern kodning angiven.

ReportCodeSet

Anger kodning att använda för rapporter. Det finns egentligen tre egenskaper. ReportCodeSetOut och ReportCodeSetIn kan användas för att ange kodning för utmatning eller inmatning. Om endera av dessa inte har angivits, så används ReportCodeSet. Nyligen skapade rapporter kan faktiskt ange sin kodning, i vilket fall detta inte används, men för rapporter där det inte inkluderas någon angivelse av kodning, anger ReportCodeSetIn (eller ReportCodeSet) hur rapporten kommer att förstås. I endera fallet, kommer utmatningen från ett rapportprogram skrivas i den kodning som angivits i ReportCodeSetOut (eller ReportCodeSet). OBS: Detta ignoreras om databasen inte har någon intern kodning angiven.

LongDisplayDate

Sex kommaseparerade siffror. Anger formatet för dagar, månader, år, datumformat, eraformat och komplext format. Om strängen inte innehåller sex kommaseparerade siffror sätts alla format till 0, utom datumformat som sätts till 14. Dessa format används av LifeLines för att visa datum i långt format.

LongDisplayDatePic

En anpassad åmd-datumbild. En sträng i vilken %y, %m och %d kommer att konverteras till motsvarande år, månad och dag. Denna bild används av LifeLines för att visa datum i långt format.

ShortDisplayDate

Sex kommaseparerade siffror. Anger formatet för dagar, månader, år, datumformat, eraformat och komplext format. Om strängen inte innehåller sex kommaseparerade siffror sätts alla format till 0, utom datumformat som sätts till 14. Dessa format används av LifeLines för att visa datum i kort format.

ShortDisplayDatePic

En anpassad åmd-datumbild. En sträng i vilken %y, %m och %d kommer att konverteras till motsvarande år, månad och dag. Denna bild används av LifeLines för att visa datum i kort format.

LocaleDir

körtidsangivelse av katalog för lokal

NewDbProps

om angiven, egenskaper att lägga till i en nyss skapad databas. Strängen har formen "egenskap1=värde1\negenskap2=värde2".

IllegalChar

Tydligen inte använd för närvarande.

DenySystemCalls

Om satt till en ett icke-nollvärde, så avaktiveras användningen av funktionen system.

UiLocaleCollate

sorteringssekvens för användargränssnitt

UiLocaleMessages

lokal för meddelanden i användargränssnitt

RptLocaleCollate

sorteringssekvens för rapporter

RptLocaleMessages

lokal för rapportmeddelanden

ShortOmitString

Om definierad, ersätter denna sträng tecken på slutet av en händelse som skrivs ut.

DisplayKeyTags

Om satt till 1, så kommer person- och familjenycklar föregås av ett i respektive f när de visas på skärmen.

AnnotatePointers

Om satt till ett, så kommer en beskrivande kommentar läggas till pekare vid redigering av familje- eller individposter, för att hjälpa till att identifiera vem som hänvisas till. Dessa etiketter tas bort när redigeringen avslutas, och lagras inte i databasen.

TTPATH

lista över kataloger att leta i efter filer med teckenöversättningstabeller (*.tt).

InputPath

sökväg att leta i vid inläsning av GEDCOM-filer

INDIREC

Förvald mall att använda närhelst en ny person skapas. Om ej angiven, så används en sammanläggning av det följande:


"0 INDI\n1 NAME Fname/Surname\n1 SEX MF\n"
"1 BIRT\n 2 DATE\n 2 PLAC\n"
"1 DEAT\n 2 DATE\n 2 PLAC\n1 SOUR\n"

FAMRECBODY

Förvald mall att använda närhelst en ny familj skapas. Om ej angiven, så används det följande:


"1 MARR\n 2 DATE\n 2 PLAC\n 2 SOUR\n"
Obs: Till skillnad från de övriga, bör inte denna inkludera FAM-etiketten på nivå 0.

SOURREC

Förvald mall att använda närhelst en ny källa skapas. Om ej angiven, så används det följande:


"0 SOUR\n1 REFN\n1 TITL Titel\n1 AUTH Författare"

EVENREC

Förvald mall att använda närhelst en ny händelse skapas. Om ej angiven, så används det följande:


"0 EVEN\n1 REFN\n1 DATE\n1 PLAC\n1 INDI\n 2 NAME\n 2 ROLE\n1 SOUR"

OTHR

Förvald mall att använda närhelst en användardefinierad post skapas. Om ej angiven, så används det följande:


"0 XXXX\n1 REFN"

HDR_SUBM

sträng att använda vid skrivning av GEDCOM-filer för SUBM. Det förvalda är


"1 SUBM".

HDR_GEDC

Sträng som innehåller GEDC-blocket för rubrikposten vid export till GEDCOM. Det förvalda är


"1 GEDC\n2 VERS 5.5\n2 FORM LINEAGE-LINKED".

HDR_CHAR

Sträng som innehåller CHAR-blocket för rubrikposten vid export till GEDCOM. Det förvalda är


"1 CHAR ASCII".

ReportLog

namn på fil att skriva fel i rapportprogram till, om ej angiven använd standardutfönstret.

CrashLog_llexec

fil att skriva kraschlogg till för llexec.

CrashLog_llines

fil att skriva kraschlogg till för llines.

LLTTEXPORT

katalog att skriva teckenöversättningstabeller till. Det förvalda är den aktuella mappen.

ImportLog

Var fel som påträffas vid import av en GEDCOM-fil ska skrivas. Det förvalda är errs.log

gettext.path

för Windows, om angiven, sökväg för att (åter)läsa dll för gettext

iconv.path

för Windows, sökväg för dynamisk länkning till gettext och iconv

user.fullname

Fullständigt namn för aktuell användare. Om ej hittad som egenskap hämtas den, om möjligt, från systemet.

user.email

E-postadressen för aktuell användare. Om ej hittad som egenskap hämtas den, om möjligt, från systemet.

user.address

Postadress för aktuell användare.

user.url

URL till användarens hemsida.